$ / ku­na 6,618

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Far­ma­ce­ut­ski div oče­ku­je da će po­ve­ća­ti pri­hod fo­ku­si­ra­njem na pro­da­ju no­vih li­je­ko­va jer mu pri­ho­di od sta­rih pa­da­ju va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Far­ma­ce­ut­ska ku­ća Pfi­zer us­mje­ri­la se na no­vi cilj – na­kon što je odus­ta­la od ir­skog Al­ler­ga­na, naj­vje­ro­jat­ni­je će pre­uze­ti Me­di­va­ti­on, tvrt­ku sa sje­di­štem u San Fran­cis­cu vri­jed­nu oko 14 mi­li­jar­di do­la­ra. Umjes­to tr­ži­šta li­je­ko­va pro­tiv aler­gi­ja, ko­jem je okre­nut Al­ler­gan, okre­ću se bor­bi pro­tiv ra­ka; Me­di­va­ti­on već sad pro­izvo­di li­jek pro­tiv ra­ka pros­ta­te Xtan­di i ra­zvi­ja li­jek pro­tiv ra­ka doj­ke. O bu­du­ćoj ak­vi­zi­ci­ji već bru­je svi svjet­ski me­di­ji prem­da je ni­jed­na od te dvi­je tvrt­ke još ni­je služ­be­no po­t­vr­di­la.

Ši­re­nje pa­le­te pro­izvo­da

Me­di­va­ti­on je već du­go me­ta po­ku­ša­ja pre­uzi­ma­nja; ne­dav­no su od­bi­li fran­cu­ski Sa­no­fi ko­ji je nu­dio 9,3 mi­li­jar­de do­la­ra, 52,5 do­la­ra po di­oni­ci, što im je oči­to bi­lo pre­ma­lo, a in­te­res za ovu tvrt­ku s po­ten­ci­ja­lom po­ka­zi­va­li su i Mer­ck&Co i Cel­ge­ne. Pfi­zer je, pre­no­se iz­vo­ri iz Bu­si­ness In­si­de­ra i Re­uter­sa, spre­man pla­ti­ti 80 do­la­ra po di­oni­ci Me­di­va­ti­ona i ti­me pro­ši­ri­ti svo­ju pa­le­tu li­je­ko­va pro­tiv ra­ka. Za­sad na tr­ži­štu ima­ju ne­ko­li­ko imu­no­lo­ško-on­ko­lo­ških pro­izvo­da pro­tiv ra­ka te li­jek pro­tiv ra­ka doj­ke Ibran­ce, a uskoro bi i Me­di­va­ti­on mo­gao do­vr­ši­ti tes­ti­ra­nja svog li­je­ka pro­tiv ra­ka doj­ke Ta­la­zo­pa­ri­ba ko­ji bi, iz­gle­da, mo­gao bi­ti do­bra te­ra­pi­ja i za ra­ko­ve cer­vik­sa, jaj­ni­ka, ma­ter­ni­ce i plu­ća. Pro­cje­nju­je se da bi Ta­la­zo­pa­rib mo­gao bi­ti me­đu naj­bo­ljim li­je­ko­vi­ma u kla­si tzv. PARP in­hi­bi­to­ra ko­ji dje­lu­ju ta­ko da po­seb­nim en­zi­mom spre­ča­va­ju sta­ni­ce kar­ci­no­ma u “po­prav­ku” svo­je DNK na­kon što ih se ošte­ti ke­mo­te­ra­pi­jom. Od pro­da­je Xtan­di­ja oče­ku­ju do 2020. go­di­ne pri­hod od 5,7 mi­li­jar­di do­la­ra. La­ni je Pfi­zer pre­uzeo tvrt­ku Hos­pi­ra za 17 mi­li­jar­di do­la­ra, a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.