Za go­di­nu da­na ‘Fejs’ ja­či još 20%

Pre­ma Wall Stre­etu, di­oni­ca naj­po­pu­lar­ni­je druš­tve­ne mre­že, ko­ja je sa­da vri­jed­na 124 do­la­ra, do­dat­no će eks­plo­di­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZAGREB

Fa­ce­bo­ok naj­vi­še pri­ho­da os­tva­ru­je na mo­bil­nim plat­for­ma­ma i ubr­za­nom ras­tu ogla­ša­va­nja, a pri­li­ka je i no­va apli­ka­ci­ja za ti­nej­dže­re

Di­oni­ca Fa­ce­bo­oka, naj­po­pu­lar­ni­je druš­tve­ne mre­že, ti­je­kom slje­de­će go­di­ne mo­gla bi na­ras­ti 20 pos­to s ob­zi­rom na do­s­lje­dan rast pri­ho­da od ogla­ša­va­nja na nje­go­vim plat­for­ma­ma, tvr­di se u Bar­ron iz­vje­šta­ju. Fa­ce­bo­ok, ko­jim se pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma tr­gu­je ne­što is­pod 124 do­la­ra po di­oni­ci, za­hva­lju­ju­ći ubr­za­nom ras­tu ogla­ša­va­nja na mo­bil­nim plat­for­ma­ma, tre­bao bi dos­ti­ći pre­mi­um vri­jed­nost od 153 do­la­ra po di­oni­ci.

No­vo kao po­vra­tak po­če­ci­ma

Us­to, rast po­ti­ču i os­ta­li nje­go­vi onli­ne druš­tve­ni ser­vi­si po­put Ins­ta­gra­ma, Me­ssen­ge­ra i What­sAp­pa. Wall Stre­et oče­ku­je da bro­jač dnev­nih pro­sječ­nih ko­ris­ni­ka Fa­ce­bo­oka ko­jih je sa­da 1,1 mi­li­jar­du, dos­tig­ne 1,7 mi­li­jar­di u na­red­ne četiri go­di­ne. Do­tad, sma­tra­ju, Fa­ce­bo­ok će na­uči­ti ka­ko da do­dat­no ogla­se pre­tvo­ri u još vri­jed­ni­je tran­sak­ci­je. Je­di­na za­bri­nu­tost ko­ja vla­da jest da mla­đi od 25 go­di­na ma­nje pro­vo­de vre­me­na na Fa­ce­bo­oku ka­da se ra­di o mo­bi­te­li­ma ne­go os­ta­le dob­ne sku­pi­ne. No, u Fa­ce­bo­oku sto­ga ne sje­de skr­šte­nih ru­ku, upra­vo su za mla­de is­pod 25 smis­li­li no­vi ma­mac, za­pra­vo tvr­de da je apli­ka­ci­ja na­mi­je­nje­na oni­ma is­pod 21 go­di­ne. Li­fes­ta­ge apli­ka­ci­ja za­sad je dos­tup­na sa­mo ko­ris­ni­ci­ma iPho­nea u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma. Apli­ka­ci­ja je pot­pu­no odvo­je­na od Fa­ce­bo­oka. Kla­di se na to da ti­nej­dže­ri že­le sni­ma­ti vi­deo urat­ke i di­je­li­ti je u za­tvo­re­nom kru­gu lju­di. Vi­dea se ne pri­ka­zu­ju na Fejs no­vos­ti­ma svih pri­ja­te­lja, već sa­mo oni­ma ko­ji po­ha­đa­ju is­tu sred­nju ško­lu. Za­pra­vo, na ne­ki na­čin vra­ća se svo­jim po­če­ci­ma ko­ji su bi­li ogra­ni­če­ni na raz­mje­nu pro­fi­la lju­di na jed­nom sve­uči­li­štu, prem­da jam­s­tvo ek­s­klu­ziv­nos­ti ne pos­to­ji.

Bit­ka s blo­ka­to­ri­ma ogla­sa

Fa­ce­bo­ok, či­ji pri­ho­di ras­tu upra­vo od ogla­sa, vo­di i pa­ra­lel­nu bit­ku s Ad bloc­ke­ri­ma, apli­ka­ci­ja­ma ko­je blo­ki­ra­ju ogla­se. Bit­ka je tre­nu­tač­no na stra­ni Fa­ce­bo­oka ko­ji prom­t­no uz­vra­ća udar­ce te ima svoj blo­ka­tor blo­ke­ra. Ali, ima i iz­da­va­če i ogla­ši­va­če na svo­joj stra­ni, ko­ji se bo­re za što vid­lji­vi­je mjes­to na Fa­ce­bo­oku. Pre­ma no­vim iz­vješ­ći­ma po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja je u os­ni­va­nju što vi­še stra­ni­ca, i to seg­men­ti­ra­nih. Pri­mje­ri­ce, Huf­fin­g­ton Post ima 79 Fejs stra­ni­ca, dok ih New York Ti­mes odr­ža­va 20. U po­če­ci­ma ogla­ša­va­nja vo­di­la se po­le­mi­ka je li bo­lje ima­ti sav sa­dr­žaj na jed­noj stra­ni­ci i nu­di­ti ga svi­ma ili ci­lja­ti niz užih pu­bli­ka. Pre­ma ana­li­zi 3000 stra­ni­ca me­di­ja i bren­do­va, kom­pa­ni­je So­tren­der, bo­lji do­seg os­tva­ri­li su oni s vi­še stra­ni­ca.

Po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja tvrt­ke Mar­ka Zuc­ker­ber­ga je da se os­ni­va što vi­še seg­men­ti­ra­nih stra­ni­ca, da bi se sa­dr­žaj nu­dio za vi­še ci­lja­nih užih sku­pi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.