Cr­ve­na pri­ča o New Yor­ku i lju­di­ma ko­ji či­ne ve­le­grad

No­vi­nar­ka i fo­to­graf­ki­nja Marijana Ma­ri­no­vić na Bra­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na Ra­do­vić bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Iz­lož­ba u Su­pe­tru pro­daj­na je i hu­ma­ni­tar­na, a sav je pri­hod na­mi­je­njen udru­zi ko­ja se bri­ne o brač­koj dje­ci s po­seb­nim po­tre­ba­ma

– Naj­vi­še vo­lim lju­de i oni su moj naj­važ­ni­ji mo­tiv. Dr­žim se onog što je ve­li­ki Mi­ljen­ko Smo­je re­kao – da lju­di či­ne grad. I za­is­ta su lju­di naj­važ­ni­ji čak i u New Yor­ku, ko­ji je za­is­ta pre­di­van, pra­vi grad ku­li­sa, pre­pun zna­me­ni­tos­ti.

Pri­hod za Brač­ke pu­polj­ke

Ta­ko go­vo­ri Marijana Ma­ri­no­vić, no­vi­nar­ka i fo­to­graf­ki­nja, či­ja se iz­lož­ba fo­to­gra­fi­ja “NYC Četiri go­diš­nja do­ba… i ne­što cr­ve­ne” ve­če­ras otva­ra u Ga­le­ri­ji Su­pe­tar­skog li­ta u Su­pe­tru na oto­ku Bra­ču. Na iz­lož­bi se Marijana pred­stav­lja s 28 fo­to­gra­fi­ja ko­je su nas­ta­le 2015. go­di­ne, a iz­lož­ba je pro­daj­na i hu­ma­ni­tar­na. Po­čet­na ci­je- na sva­ke fo­to­gra­fi­je je sto ku­na, a sav je pri­hod na­mi­je­njen udru­zi Brač­ki pu­polj­ci ko­ja se bri­ne o dje­ci s po­seb­nim po­tre­ba­ma. Fo­to­gra­fi­je “gra­da ko­ji ni­kad ne spa­va” ovog su pu­ta spe­ci­fič­ne po to­me što sva­ka od njih ima ne­ki cr­ve­ni de­talj, a ka­ko auto­ri­ca ka­že, nas­ta­le su u nje­zi­nim lu­ta­nji­ma i is­tra­ži­va­nji­ma New Yor­ka. Osim lju­di, ono što priv­la­či na pr­vi po­gled su i gra­fi­ti. Pa ia­ko auto­ri­ca kroz smi­jeh priz­na­je da “ne­ma oko za ar­hi- tek­tu­ru”, jas­no je da ima i te kak­vo oko za de­ta­lje. Za­to je ova iz­lož­ba i po­et­sko pu­to­va­nje New Yor­kom, i to sto­pa­ma že­ne ko­joj je fo­to­apa­rat pos­tao pro­du­že­na ru­ka jer bez nje­ga vi­še ne iz­la­zi iz sta­na. Ne­ke od ovih fo­to­gra­fi­ja bi­le su i do­ma­ća za­da­ća i se­mi­nar­ski rad jer ve­ći­na ih je snim­lje­na za auto­ri­či­na ško­lo­va­nja na New York Film Aca­demy, ko­je još tra­je.

Osmi­je­si i gra­do­vi

Ova se iz­lož­ba odr­ža­va u sklo­pu ma­ni­fes­ta­ci­je Su­pe­tar­sko li­to te os­ta­je otvo­re­na do 10. ruj­na. Ma­ri­ja­ni je to tre­ća sa­mos­tal­na iz­lož­ba, na­kon dvi­je iz­lož­be po­la­ro­ida, za ko­je ka­že da su nje­zi­na pr­va fo­to­graf­ska lju­bav i sje­ća­nje na da­ne dje­tinj­stva. Pr­va od njih bi­la je “Osmi­je­si… bez ri­je­či”, a te je po­la­ro­id­ne por­tre­te poz­na­tih oso­ba iz­lo­ži­la u sklo­pu Cro a Por­te­ra 2007. go­di­ne, dok je dru­gu “Gra­do­vi – bje­go­vi” 2011. go­di­ne u za­gre­bač­koj Ga­le­ri­ji Vel­vet osmis­lio i pos­ta­vio sli­kar i cvje­ćar Sa­ša Še­ko­ra­nja.

Ve­ći­na fo­to­gra­fi­ja nas­ta­la je za ško­lo­va­nja na newyor­škoj film­skoj aka­de­mi­ji

Ia­ko ka­že da ni­je fo­to­graf­ki­nja ar­hi­tek­tu­re, Marijana Ma­ri­no­vić kroz svo­je ra­do­ve pro­ma­tra­ču ot­kri­va New York kao pul­si­ra­ju­ću jez­gru neo­buz­da­ne ener­gi­je, a i kroz mo­ti­ve gra­fi­ta ot­kri­va da je fo­to­graf­ki­nja ko­ji iz­nad sve­ga vo­li lju­de

Marijana Ma­ri­no­vić ka­že da joj je fo­to­apa­rat pos­tao pro­du­že­na ru­ka jer bez nje­ga ne iz­la­zi iz sta­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.