Pre­mi­um grad­ski ma­li­šan za sa­mo dva­na­est se­kun­di os­ta­je bez kro­va

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (mlm)

Is­pro­ba­ni Smart u ka­bri­ole­ti­zved­bi po­kre­će Re­na­ul­tov jed­no­li­tre­ni tro­ci­lin­dar­ski mo­tor od 71 KS, ko­ji je do­bar iz­bor za ovaj grad­ski mo­del Ka­bri­olet iz­ved­ba grad­skog ma­li­ša­na Smart ForTwo Ca­brio do­la­zi s tros­loj­nim i dva cen­ti­me­tra de­be­lim plat­ne­nim kro­vom, ko­ji se pri­ti­skom na tip­ku u vo­zi­lu ili na klju­ču za sa­mo 12 se­kun­di spu­šta i pre­tva­ra ga u ka­bri­olet. Do­du­še, Smart ni­je kla­sič­ni ka­bri­olet jer ima B no­sa­če i fik­s­ne ma­le boč­ne pro­zo­re. Spu­šta­nje kro­va je jed­nos­tav­no, a me­ki krov­ni po­kri­vač se mo­že za­ro­la­ti do stu­po­va, či­me se do­bi­va ne­ka vr­sta pa­no­ram­skog otvo­re­nog kro­va ili se mo­že pot­pu­no spus­ti­ti do pok­lop­ca pr­ljaž­ni­ka. Ski­nu­ti se ne mo­že po­preč­ni “roll bar” ko­ji je za­šti­ta za put­ni­ke u slu­ča­ju pre­vr­ta­nja, a on za­jed­no s na­mo­ta­nim pla­te­nim kro­vom sma­nju­je vid­lji­vost i stva­ra za­tvo­re­ni­ji osje­ćaj ne­go kod pra­vih ka­bri­ole­ta. S dru­ge stra­ne, put­ni­ci su za­šti­će­ni­ji od stru­ja­nja zra­ka. No­vost je u tre­ćoj ge­ne­ra­ci­ji stra- žnji pro­zor od pra­vog stak­la što po­bolj­ša­va vid­lji­vost, ali sa­mo ako ne pa­da ki­ša jer ne­ma bri­sa­ča. No­vi je Smart u od­no­su na dru­gu ge­ne­ra­ci­ju naj­vi­še na­ras­tao u ši­ri­nu, za čak 10,5 cm, pa je sta­bil­ni­ji i udob­ni­ji. Is­pod pok­lop­ca mo­to­ra je 1-li­tre­ni Re­na­ul­tov tro­ci­lin­draš sa 71 KS i 91 Nm smje­šten stra­ga, ko­ji vr­lo do­bro po­kre­će 900 kg ma­se Smar­ta. Do stot­ke sti­že za 15,1 s, a kraj­nja br­zi­na mu je 151 km/h. Po­troš­nja je u gra­du oko 6,5 do 7 li­ta­ra na 100 km. Od­lič­no se sla­že s 6-br­zin­skim auto­mat­skim mje­nja­čem s dvos­tro­kom spoj­kom. Smart ForTwo je vr­lo sta­bi­lan i na br­zi­ni od 130 km/h na auto­ces­ti, ka­da je bu­ka zbog plat­ne­nog kro­va iz­ra­že­ni­ja. Šmin­ker­ska Pri­me opre­ma iz­me­đu os­ta­log uklju­ču­je ko­žu sa si­vim pro­ši­vi­ma, auto­mat­ski kli­ma-ure­đaj, gri­ja­nje sje­da­la, sen­zor ki­še, a ta­kav Smart sto­ji 124.480 ku­na. S do­pla­ta­ma po­put dvo­boj­ne ka­ro­se­ri­je, pa­ke­ta LED/sen­zo­ri, pa­ke­ta Co­ol/Au­dio i Com­fort ci­je­na mu je pa­pre­nih 160.100 ku­na.

Na­kon što se za­ro­la plat­ne­ni krov, ski­nu­ti se mo­gu i lu­ko­vi iz­nad pro­zo­ra, ali ruč­no, te ih tre­ba spre­mi­ti na pre­dvi­đe­no mjes­to u prt­ljaž­ni­ku. In­te­ri­jer je mla­de­nač­ki osmiš­ljen i kva­li­tet­no iz­ra­đen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.