Zbi­lo se no­vo me­đu­gor­sko ču­do, ovaj put u Cin­cin­na­ti­ju

Ma­rin Či­lić je tek pe­ti te­ni­sač iz­van kru­ga tzv. ve­li­ke če­tvor­ke (Fe­de­rer, Đo­ko­vić, Na­dal, Mur­ray) ko­je­mu je od 2010. poš­lo za ru­kom osvo­ji­ti Mas­ters

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ma­rin je unu­tar ma­nje od 24 sa­ta odi­grao i po­lu­fi­na­le (Di­mi­trov) i fi­na­le (Mur­ray), ali sa­ču­vao je svje­ži­nu ia­ko je na spa­va­nje oti­šao u četiri Me­đu­go­rje, ma­le­no mjes­to ko­je ima tek oko dvi­je i pol ti­su­će sta­nov­ni­ka i za­pra­vo je mjes­na za­jed­ni­ca op­ći­ne Či­tluk u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, u svi­je­tu se pro­ču­lo po svo­joj ču­do­tvor­noj Gos­pi, ali po­s­ljed­njih go­di­na i po dvo­ji­ci te­ni­sa­ča ko­ji ža­re i pa­le svjet­skim me­ri­di­ja­ni­ma. Naj­no­vi­ji do­seg ku­mo­va Ma­ri­na Či­li­ća (27) i Ivana Do­di­ga (31) dvos­tru­ki je tri­jumf na tur­ni­ru iz ka­te­go­ri­je Mas­ters 1000 u Cin­cin­na­ti­ju. Ma­rin je osvo­jio po­je­di­nač­ni tur­nir, svla­dav­ši u fi­na­lu dvos­tru­kog olim­pij­skog po­bjed­ni­ka An­dyja Mur­raya sa 6:4, 7:5, a Ivan, za­jed­no s Bra­zil­cem Mar­ce­lom Me­lom, nas­lov u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va, nad­ja­čav­ši Ni­zo­zem­ca Ro­je­ra i Ru­mu­nja Te­ca­ua sa 7:6 (5), 6:7 (5), 10:6. I Ma­ri­nu i Iva­nu to je je­dan od naj­ve­ćih us­pje­ha u ka­ri­je­ri, a za­jed­no su pos­ta­li fe­no­men svjet­skih raz­mje­ra. Baš za­to što su iz is­tog mjes­ta, za­pra­vo iz is­te uli­ce (Kr­sti­ne). U da­le­kom Ohi­ju zbi­lo se no­vo me­đu­gor­sko ču­do! - Ivan i ja smo iz is­te uli­ce, a nje­gov brat Mla­den i ja smo is­ta ge­ne­ra­ci­ja i za­jed­no smo iš­li u ško­lu, ta­ko da smo prak­tič­no za­jed­no po­če­li i s te­ni­som. Pr­vi su­sret s Iva­nom mi je ma­lo u ma­gli, mis­lim da je to bi­lo na tur­ni­ru u Me­đu­gor­ju gdje su do­la­zi­li igra­či iz Her­ce­go­vi­ne, ali i iz Dal­ma­ci­je. Tre­ni­rao sam s njim od ma­lih no­gu ia­ko je on sta­ri­ji od me­ne vi­še od tri go­di­ne pa je bio već i na­pred­ni­ji, ali dru­ži­li smo se mno­go na te­re­nu. Uvi­jek smo bi­li po­ve­za­ni, a sa­da smo i ku­mo­vi. Hra­bri­li smo se i na­dah­nji­va­li je­dan dru­go­ga i uza­jam­no se po­ma­ga­li. Dok sam ja bio s Bo­bom Bret­tom, Ivan je do­la­zio u naš kamp u San Re­mu, gdje smo obav­lja­li za­jed­nič­ke pri­pre­me. Mis­lim da mu je to pu­no po­mo­glo - ot­krio nam je u jed­nom raz­go­vo­ru Ma­rin.

Pr­vi na­kon Lju­bi­či­ća

U Me­đu­gor­ju se opet sla­vi­lo, a sla­vio je i Ma­rin na sa­mom te­re­nu. Pus­tio je emo­ci­ja­ma da se raz­ma­šu oči­to vi­še ne­go ra­ni­je. A imao je što i pros­la­vi­ti, pr­vi je to Mas­ters (po ran­gu od­mah is­pod Grand Slam tur­ni­ra) u nje­go­voj ka­ri­je­ri, pr­vi ko­ji je osvo­jio je­dan hr­vat­ski te­ni­sač na­kon Ivana Lju­bi­či­ća 2010. u In­di­an Wel­l­su. Za­nim­lji­vo, obo­ji­ci je su­par­nik u fi­na­lu bio is­ti - Mur­ray. Či­lić je, osim to­ga, tek pe­ti te­ni­sač iz­van kru­ga tzv. ve­li­ke če­tvor­ke (Fe­de­rer, Đo­ko­vić, Na­dal, Mur­ray) ko­je­mu je poš­lo za ru­kom osvo­ji­ti Mas­ters od 2010. do da­nas. Osim spo­me­nu­te če­tvo­ri­ce, s Wawrin­kom je je­di­ni ak­tiv­ni te­ni­sač ko­ji je po­ve­zao Mas­ters i Grand Slam nas­lov - Či­lić ima Cin­cin­na­ti i US Open. - Znao sam da u fi­na­lu imam pri­li­ku ako ću odi­gra­ti do­bro. Ia­ko sam po­lu­fi­nal­ni dvo­boj s Di­mi-

Ivan i ja smo iz is­te uli­ce. Uvi­jek smo bi­li po­ve­za­ni, a sa­da smo i ku­mo­vi, ka­že Ma­rin

tro­vim za­vr­šio neg­dje oko dva pos­li­je po­no­ći, ni­sam se osje­ćao pre­umor­no. Os­ta­lo je u me­ni do­volj­no svje­ži­ne, ia­ko sam oti­šao spa­va­ti oko četiri a pro­bu­dio se u 11 sa­ti. Se­dam sa­ti spa­va­nja bi­lo je do­volj­no za opo­ra­vak - ka­že Ma­rin ko­ji je ta­ko unu­tar ma­nje od 24 sa­ta odi­grao i po­lu­fi­na­le i fi­na­le.

U če­mu je taj­na?

- Odi­grao sam ja­ko do­bro. Bio sam men­tal­no jak, po­seb­no u dru­gom se­tu ka­da je Mur­ray zna­čja­no po­di­gao igru, i na to sam vr­lo po­no­san. On je po­s­ljed­njih mje­se­ci bio u ve­li­kom na­le­tu i za­to mi je ovo sva­ka­ko naj­ve­ća i naj­važ­ni­ja po­bje­da u su­sre­ti­ma s njim - na­po­me­nuo je naš naj­bo­lji te­ni­sač. Pos­lo­vič­no do­brom ser­vi­su (82 pos­to po­ena na­kon pr­vog po­čet­nog udar­ca) i sjaj­nom for­hen­du (13 iz­rav­nih po­ena, Mur­ray četiri) Ma­rin je pri­do­dao i gro­mo­vi­te re­ter­ne ko­ji su pri­lič­no iz­ne­na­di­li Mur­raya. Škot je pro­tiv Hr­va­ta imao 11-2 u po­bje­da­ma i vje­ro­jat­no je po­mis­lio da će mu to bi­ti još sa­mo je­dan za­lo­gaj­čić u ve­li­čans­tve­nom ni­zu ko­ji su či­ni­le 22 uzas­top­ne po­bje­de (me­đu nji­ma i one za zla­to u Ri­ju) ali i je­dan još du­lji la­nac od 33-1 u ko­jem je iz­gu­bio tek fi­na­le Ro­land Gar­ro­sa od No­va­ka Đo­ko­vi­ća. No, Či­lić se po­ka­zao tvr­dim ora­hom, pod­sje­tio je na svo­je igre na US Ope­nu od pri­je dvi­je go­di­ne. I ap­so­lut­no is­tak­nuo kan­di­da­tu­ru za no­vi nas­lov u Flu­shing Me­adowsu. U če­mu je taj­na u tom Me­đu­gor­ju?, pi­ta­li smo ga jed­nom. Od­go­vo­rio je smi­je­še­ći se: - Pa, oči­to ne­što pos­to­ji, sa­mo ne znam što...

IZNENADIO MUR­RAYA Pos­lo­vič­no do­brom ser­vi­su (82 pos­to po­ena na­kon pr­vog) i sjaj­nom for­hen­du (13 iz­rav­nih po­ena, Mur­ray 4), Ma­rin je pri­do­dao i gro­mo­vi­te re­ter­ne ko­ji su pri­lič­no za­tek­li An­dyja

Ula­zak u meč ni­je mi bio naj­bo­lji, pro­pus­tio sam pri­li­ku za bre­ak, a po­tom 0:30. Uvje­ti su bi­li zez­nu­ti, pu­hao je vje­tar

Ku­mo­vi osvo­ji­li Cin­cin­na­ti Ivan Do­dig i Ma­rin Či­lić sa svo­jim tro­fe­ji­ma na­kon osvo­je­nog Mas­ter­sa u obje kon­ku­ren­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.