Bi­lić: Car­roll je stal­no oz­li­je­đen, ni­kad ga ne­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­me­ta­ši West Ha­ma su na otva­ra­nju se­zo­ne na Olim­pij­skom sta­di­onu, svom no­vom do­mu, sla­vi­li mi­ni­mal­nu po­bje­du pro­tiv Bo­ur­ne­mo­ut­ha 1:0. No, na­kon utak­mi­ce Sla­ven Bi­lić je ot­krio da gu­bi strp­lje­nje ka­da je ri­ječ o na­pa­da­ču An­dyju Car­rol­lu. – A naj­go­re je da kad pla­ni­raš, ne mo­žeš ra­ču­na­ti na nje­ga. Ni­kad. Pre­vi­še ne­sre­će, jer taj je igrač stal­no oz­li­je­đen. Gle­da­te­lji su pak ne­za­do­volj­ni jer ne­dos­ta­je 3000 sto­li­ca, pa su mno­gi sje­di­li na be­to­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.