Zi­da­ne: Ko­va­čić me ra­zve­se­lio igrom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­me­ta­ši Re­ala po­bje­dom u San Se­bas­ti­anu 3:0 otvo­ri­li su no­vu se­zo­nu. Lu­ka Mo­drić zbog kar­to­na ni­je mo­gao nas­tu­pi­ti, a pri­li­ku od pr­ve mi­nu­te do­bio je Ma­teo Ko­va­čić i igrom ra­zve­se­lio tre­ne­ra Zi­ne­di­nea Zi­da­nea. – Ma­teo me baš ra­zve­se­lio. Igrao je ja­ko do­bro, kao i dru­gi. Imam gla­vo­bo­lju kad ne­ko­ga mo­ram iz­os­ta­vi­ti iz pr­ve mom­ča­di – re­kao je Zi­da­ne. Pred­sjed­nik Pe­rez od­bio je ovog lje­ta sve po­nu­de za Ko­va­či­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.