To je kao or­den voj­ni­ku s bo­ji­šta

Vi­dim se na OI u To­ki­ju 2020., opro­štaj bi bio kao da da­jem ot­kaz na pos­lu, ka­že Blan­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net SPLIT

U split­skoj zrač­noj lu­ci bro­nač­nu olim­pij­ku do­če­ka­li su pri­ja­te­lji, nje­zi­ni iz klu­ba ASK, ma­ma Ve­ne­ra, bra­ća Ma­rin i Lu­ka...

Ni­je to bio ne­ki lu­di do­ček, ba­klje ni­su go­rje­le, ali ni­ka­da Blan­ka ni­je ni bi­la od ne­kih lu­do­va­nja. Ona svo­je na­pra­vi na za­le­ti­štu, nje­zin ples znak je za fe­štu. Ta­ko je bi­lo i sa­da, u split­skoj zrač­noj lu­ci bron­ča­nu olim­pij­sku me­da­lju do­če­ka­li su pri­ja­te­lji, nje­zi­ni iz klu­ba ASK, ma­ma Ve­ne­ra, bra­ća Ma­rin i Lu­ka... Na­rav­no, sti­gli su i lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri s bu­ke­tom cvi­je­ća u ru­ka­ma. Blan­ka se na­vik­la na tak­ve do­če­ke, vi­še od de­set go­di­na če­ka­mo je na­kon ve­li­kih na­tje­ca­nja. Tor­ta s olim­pij­skim kru­go­vi­ma, bron­ča­na me­da­lja s nat­pi­som Blan­ka... Pri­je ne­go što je sje­la, ot­ki­nu­la je ko­ma­dić olim­pij­skog kru­ga na tor­ti i slas­no ga po­je­la.

Zas­lu­že­ni dar

– Ovo mi naj­ma­nje iz­gle­da kao atlet­ska me­da­lja, bi­lo je naj­ma­nje tre­nin­ga svoj­stve­nih mo­joj dis­ci­pli­ni. Pu­no je dru­gih stva­ri, me­ni je ovo kao or­den ko­ji se da­je voj­ni­ku ko­ji se vra­ća s bo­ji­šta. Otiš­la sam kao aut­saj­der, pre­sret­na sam i po­nos­na. Bo­jan (Ma­ri­no­vić, tre­ner, nap. a.) ve­zao je kon­ce s tri­bi­na kad sam mis­li­la da ne­ću na­pra­vi­ti još je­dan skok. Uz nje­go­vu vje­ru za­vr­ši­la sam na­tje­ca­nje. Ovo je čis­ti Bož­ji dar, zas­lu­že­ni – ka­za­la je Blan­ka. Du­go ni­je ni zna­la je li osvo­ji­la me­da­lju. – Mo­gla sam bi­ti i pe­ta, ni­sam ni stre­pi­la na sko­ku od Lowe, mis­li­la sam da sam pe­ta. I bez me­da­lje za­hval­na sam Bo­gu što me do­veo u Rio, a ova je me­da­lja sa­mo šlag na tor­tu. Mo­li­la sam se, ne za me- da­lju, već za hra­brost i da iz­dr­žim sve iz­a­zo­ve – ka­že Blan­ka. I da­lje će­mo je gle­da­ti na ska­ka­li­šti­ma, ni­je ka­za­la svo­ju po­s­ljed­nju ri­ječ, naj­a­vi­la je os­ta­nak.

Mo­gu ho­da­ti, to da­je op­ti­mi­zam

– Ne­si­gur­na sam ka­ko će sve ovo is­pas­ti na kra­ju, mo­gu ho­da­ti, to mi da­je op­ti­mi­zam da će sve bi­ti do­bro. Vi­dim se na OI u To­ki­ju 2020., mo­ra bi­ti plan s moje stra­ne, ne že­lim bez­gla­vo lu­ta­ti uli­com. Idem se pr­vo za­li­je­či­ti pa će­mo vi­dje­ti. Od­la­zak bi bio kao da da­jem ot­kaz na pos­lu, a to ni­je la­ko – za­klju­či­la je Blan­ka. S gnu­ša­njem je od­bi­la pri­ču o od­no­su spor­ta i po­li­ti­ke, od­go­vor je pre­ba­ci­la na pred­sjed­ni­ka HAS-a Ivana Ve­šti­ća. – Da­ni­ma nas ne­ma, a on­da se do­go­di po­vi­jest. Ovo je po­vi­jes­ni us­pjeh, Hr­vat­ski atlet­ski sa­vez nas­ta­vio je kon­ti­nu­itet, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na s bi­lo ko­jeg ve­li­kog na­tje­ca­nja do­nio je me­da­lju. Po­če­lo je s Osa­kom, Svjet­skim pr­vens­tvom 2007. i Blan­kom, a sa­da smo Rio za­klju­či­li s tri me­da­lje. Po­li­ti­ka mo­ra re­ći što ho­će, mo­ra se mi­je­ša­ti u sport jer to je jav­na dje­lat­nost. Sport tra­ži part­ner­stvo po­li­ti­ke jer je to pre­važ­na dje­lat­nost da bi po­li­ti­ka sta­ja­la sa stra­ne. Da, sport je po­naj­pri­je po­tro­šač, ali i po­kre­tač – ka­zao je Ve­štić.

Kad sam mis­li­la da ne­ću na­pra­vi­ti još je­dan skok, tre­ner Bo­jan Ma­ri­no­vić ve­zao je kon­ce s tri­bi­na

1.

Atlet­ski sa­vez nas­ta­vio je kon­ti­nu­itet da u zad­njih de­set go­di­na s ve­li­kog na­tje­ca­nja do­no­si me­da­lju

3.

1. Obi­telj je s ve­se­ljem do­če­ka­la Blan­ku i Jo­ška Vla­ši­ća 2. Doš­li su ih poz­dra­vi­ti i čla­no­vi ASK-a 3. Blan­ka se ra­do os­la­di­la tor­tom pri­prem­lje­nom njoj u čast 2.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.