Pri­vre­me­no za­us­tav­lje­na pro­izvod­nja Gol­fa i Pa­ssa­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mlm)

Vol­k­swa­gen je pri­vre­me­no za­us­ta­vio pro­izvod­nju svo­jih naj­tra­že­ni­jih mo­de­la Gol­fa i Pa­ssa­ta zbog spo­ra s do­bav­lja­či­ma di­je­lo­va, tvrt­ka­ma ES Au­to­mo­bil­guss i CarTrim, ko­je VW-u is­po­ru­ču­ju di­je­lo­ve za mo­to­re i mje­nja­če te pre­s­vla­ke za sje­da­la. Zbog to­ga će 28.100 rad­ni­ka u šest nje­mač­kih tvor­ni­ca u ko­ji­ma se pro­izvo­de ti mo­de­li i mo­to­ri ci­je­li tje­dan ra­di­ti skra­će­no. Obje su tvrt­ke od­ne­dav­no u vlas­niš­tvu Pre­vent gru­pe, či­je je sje­di­šte u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, u ko­joj se iz­ra­đu­ju i di­je­lo­vi za Vol­k­swa­ge­no­ve mo­de­le. Zbog ne­is­po­ru­ka di­je­lo­va do­bav­lja­ča i pri­vre­me­nog pres­tan­ka pro­izvod­nje VW će ima­ti ve­li­ke gu­bit­ke, pro­cje­nju­je se i do 40 mi­li­ju­na eura tjed­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.