Na­tas­c­ha Kam­pus­ch po­bje­gla od lu­dog Prik­lo­pi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Pu­nih osam go­di­na dje­voj­či­ca je ži­vje­la u ma­loj, taj­noj so­bi pod zem­ljom i bez pro­zo­ra

Na da­naš­nji dan 2006. go­di­ne Aus­tri­jan­ka Na­tas­c­ha Kam­pus­ch us­pje­la je po­bje­ći od svog ot­mi­ča­ra Wol­f­gan­ga Prik­lo­pi­la ko­ji ju je u za­to­če­niš­tvu dr­žao pu­nih osam go­di­na. Prik­lo­pil ju je oteo kao de­se­to­go­diš­nju dje­voj­či­cu dok je bi­la na pu­tu pre­ma ško­li. Sve to vri­je­me Na­tas­c­ha je ži­vje­la u ma­loj, taj­noj so­bi pod zem­ljom. Ulaz je bio skri­ven u Prik­lo­pi­lo­voj ga­ra­ži, a so­ba ni­je ima­la pro­zo­ra. Na­kon dvi­je go­di­ne Prik­lo­pil joj je po­čeo do­no­si­ti knji­ge i no­vi­ne. Ima­la je ra­dio i gle­da­la je te­le­vi­zi­ju, a u za­to­če­niš­tvu je na­uči­la i ples­ti. Na­kon što je doz­nao da po­li­ci­ja tra­ga za njim, Prik­lo­pil se ubio sko­čiv­ši pod vlak bli­zu sta­ni­ce Nor­d­bah­n­hof u Be­ču. Bio je to oče­ki­van kraj jed­nog ma­ni­ja­ka ko­ji je Na­tas­c­hi znao go­vo­ri­ti da ga ni­kad ne­će uhva­ti­ti ži­vog.

Ot­mi­čar ju je zgra­bio kao de­se­to­go­diš­nju dje­voj­či­cu na pu­tu pre­ma ško­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.