U 8. je ge­ne­ra­ci­ji uzo­ran rad­ni stroj usvo­jio i pro­fi­nje­nost

Ugla­đe­ni­ji iz­gled no­vog Hi­luxa na­gla­šen je svje­tlos­nim sklo­po­vi­ma s LED dnev­nim svje­tli­ma, kao i aero­di­na­mič­ni­jom ka­bi­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Osma ge­ne­ra­ci­ja Toyo­ti­na pic­kup mo­de­la ne­dav­no je sti­gla na na­še tr­ži­šte, a no­vi smo Hi­lux is­pro­ba­li u Do­uble Cab iz­ved­bi, s po­go­nom na sva četiri ko­ta­ča te oprem­lje­nog no­vim 2,4 D-4D mo­to­rom, auto­mat­skim mje­nja­čem i City pa­ke­tom opre­me. Tjed­ni test do­dat­no je uč­vr­stio stav da je Hi­lux je vr­hun­ski rad­ni stroj, spo­so­ban svla­da­ti i naj­te­ži te­ren, po­vu­ći i po­ni­je­ti mno­go.

Rad­no, a ne osob­no vo­zi­lo

No, to ni­je osob­ni auto­mo­bil za sva­kod­nev­ne si­tu­aci­je, ia­ko ga u tu ka­te­go­ri­ju gu­ra­ju hr­vat­ski pro­pi­si. Hi­lux - čak i ova­ko do­bro oprem­ljen - gos­po­dar­sko je, a ne osob­no vo­zi­lo. Pri­mje­ra ko­ji to po­du­pi­ru je mno­go. Hi­lux je ro­bus­tan i iz­dr­ž­ljiv, u vož­nji pru­ža osje­ćaj sna­ge. Ali, ni­je udo­ban u kla­sič­nom smis­lu, a to po­go­to­vo vri­je­di za straž­nju klu­pu. Sna­žan mo­tor od 150 KS či­ni ga br­zim, ali je i bu­čan. Od pret­hod­ni­ka je no­vi Hu­lux osjet­no uprav­lji­vi­ji. Uz po­gon na sve ko­ta­če i blo­ka­du straž­njeg di­fe­ren­ci­ja­la ima i čvr­š­ću ša­si­ju. To­var­ni pros­tor u no­voj je ge­ne­ra­ci­ji ve­ći, čvr­š­ći i prak­tič­ni­ji, ali jed­na će tor­ba po nje­mu le­tje­ti u svim smje­ro­vi­ma i pra­va ju je mu­ka iz­va­di­ti iz vo­zi­la. Sve ovo jas­no uka­zu­je da je Hi­lux rad­ni stroj. I kao ta­kav sa­vr­še­no funk­ci­oni­ra. Ko­rak pre­ma osob­nim auti­ma - u smis­lu bo­lje oprem­lje­ne ka­bi­ne - ni­je na­prav­ljen ka­ko bi ga se utr­pa­lo u njež­ni­ji ka­lup, već da se vo­zač i put­ni­ci osje­ća­ju bo­lje i bu­du si­gur­ni­ji.

Broj­ni sus­ta­vi po­mo­ći vo­za­ču

Funk­ci­onal­ni­jem in­te­ri­je­ru sa­da se pris­tu­pa pu­tem pa­met­nog klju­ča. Mul­ti­me­di­jom se uprav­lja pre­ko 7-in­č­nog do­dir­nog ekra­na. Iz­bor­nik mo­do­va vož­nje je po­jed­nos­tav­ljen. Bo­ga­ti­joj opre­mi (ka­me­ra za vož­nju una­zad, se­dam zrač­nih jas­tu­ka, pre­poz­na­va­nje pro­met­nih zna­ko­va...) do­dan je i Toyo­ta Sa­fety Sen­se, skup sus­ta­va po­mo­ći vo­za­ču. No­vi Hi­lux sto­ji od 165.900 ku­na, a ci­je­na tes­t­nog pri­mjer­ka iz­no­si 329.900 kn.

Gr­do­si­ja tra­ži vi­še pros­to­ra Na­ći par­ki­ra­liš­ni pros­tor za gr­do­si­ju 533 cen­ti­me­tra du­gu, 185,5 cm ši­ro­ku i 181,5 cm vi­so­ku ni­je la­ko.

Do­bar auto­mat­ski mje­njač u tes­t­nom pri­mjer­ku do­la­zi uz 2,4 D-4D mo­tor od 150 ko­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.