ODLIKOVANJA PRED­SJED­NI­CE NA TRAGU TUĐMANOVE POMIRBE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zvo­ni­mir Des­pot

Eu­rop­ski dan sje­ća­nja na žr­tve svih to­ta­li­tar­nih i auto­ri­tar­nih re­ži­ma ko­ji se u Eu­ro­pi obi­lje­ža­va 23. ko­lo­vo­za u Hr­vat­skoj se obi­lje­ža­va sra­me­ž­lji­vo i spo­ra­dič­no. Bit je tog da­na da se sva­ka zem­lja, sva­ki na­rod su­oči s proš­loš­ću to­ta­li­ta­ri­za­ma ka­ko u vlas­ti­tom dvo­ri­štu ta­ko i ši­re. Za­to tre­ba po­hva­li­ti i po­dr­ža­ti po­tez pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ja je za da­naš­nji dan od­li­ko­va­la dva is­tin­ska bor­ca za slo­bod­nu Hr­vat­sku, jed­nog is­tin­skog is­tar­skog an­ti­fa­šis­ta i jed­nog is­tin­skog an­ti­ko­mu­nis­ta. Obo­ji­ca su zas­lu­ži­la od­li­ko­va­nje ko­je je na tragu pred­sjed­ni­či­nih po­zi­va na za­jed­niš­tvo, na osu­đi­va­nje svih to­ta­li­ta­ri­za­ma, na di­je­lje­nje an­ti­fa­šiz­ma od ko­mu­niz­ma... Tko god joj je su­ge­ri­rao ko­ja ime­na iz­a­bra­ti, sim­bo­lič­no, taj je do­is­ta do­bro pred­lo­žio. Ia­ko je za Dr­n­di­ća ono po­s­mrt­no, ipak je važ­no jer no­si sim­bo­li­ku i po­ru­ku zna li se nje­go­va rat­na bi­ogra­fi­ja. Is­to kao i za Šte­du­la, ko­ji je bio i os­tao is­tin­ski bo­rac za sa­mos­tal­nu Hr­vat­sku. I obo­ji­ca si­gur­no za bo­lju i pros­pe­ri­tet­ni­ju Hr­vat­sku, što čiš­ću od kri­mi­na­la, ne­po­tiz­ma, ko­rup­ci­je, kli­jen­te­liz­ma... No ka­ko je na­še druš­tvo te­ško ide­olo­ški po­di­je­lje­no, ta­ko se i ovaj dan te­ško u Hr­vat­skoj uko­rje­nju­je. Ne tre­ba ni ču­di­ti ako smo sva­ki dan svje­do­ci po vam­pir eno g ne oko­mu­niz­ma ine o ju­go sla­ve n š ti ne. Jer kad bi se do­s­ljed­no pro­vo­di­li eu­rop­ski do­ku­men­ti, pa i oni ko­je je do­nio Sa­bor, ta­da bi Ti­to si­gur­no od­mah tre­bao iz­gu­bi­ti trg u sre­di­štu Za­gre­ba te dru­ge tr­go­ve i uli­ce, a ne bi bi­lo ni to­li­ko glas­nih sna­ga ko­je upi­ru u re­la­ti­vi­zi­ra­nju sve­ga što ima ve­ze s nji­me, ko­mu­niz­mom i Ju­gos­la­vi­jom. To ni­je su­oča­va­nje s proš­loš­ću, što da­naš­nji dan tra­ži, ne­go sa­mo pro­si­pa­nje sta­rih za­la u no­vom pa­ki­ra­nju. Is­to vri­je­di i za sve ne­kri­tič­ke pok­lo­ni­ke Pa­ve­li­ća i us­ta­ša te svih dru­gih. No svi su oni da­le­ka ma­nji­na u od­no­su na tur­bo­glas­ne lju­bi­te­lje Ti­to­va kul­ta. Pred­sjed­ni­čin je po­tez i na tragu Tuđmanove ide­je na­ci­onal­nog po­mi­re­nja. Sa­mo što to ne bi tre­bao bi­ti tek spo­ra­di­čan do­ga­đaj, ne­go jas­na po­li­ti­ka na svim ra­zi­na­ma.

Tre­ba­la bi to bi­ti jas­na po­li­ti­ka na svim ra­zi­na­ma, a ne sa­mo spo­ra­di­čan do­ga­đaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.