Je li kon­tro­la hra­ne za­do­vo­lja­va­ju­ća?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DANIJELA LUKIĆ pi­zza maj­stor

Ne, stra­hu­jem što je­dem jer sam već ku­po­va­la pok­va­re­no me­so, mo­gla sam ga sa­mo ba­ci­ti.

MARIJANA LABUDOVIĆ pi­zza maj­stor

Na­ila­zi­la sam na ze­le­nu pi­le­ti­nu i pok­va­re­ne hre­nov­ke pa nam sva­ka­ko tre­ba­ju ve­će kon­tro­le.

ZVONKO JAMANA eko­no­mist

Ne­do­volj­ne su kon­tro­le hra­ne, no hra­nim se uglav­nom pro­izvo­di­ma iz do­ma­ćeg uz­go­ja pa sam si­gu­ran.

IVANA ZUBČIĆ eko­no­mis­ti­ca

Ne, ni­su za­do­vo­lja­va­ju­će. Po­ne­kad se za­is­ta pla­šim što je­dem jer sam se jed­nom otro­va­la i oprez­ni­ja sam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.