HDZ i SDP

Po­li­ti­ke im go­to­vo jed­na­ke, raz­li­ku­je ih sa­mo ide­olo­gi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Tea Ro­mić

HDZ bi pri­če­kao s ći­ri­li­com u Vu­ko­va­ru, SDP ne bi če­kao Obje stran­ke za nas­ta­vak ar­bi­tra­že s ma­đar­skim MOL-om

Stran­ke su na apli­ka­ci­ji Gdje sam 2016. od­go­va­ra­le na 30 tvrd­nji s ocje­na­ma od 1 do 10, s tim da je 1 pot­pu­na ne­ga­ci­ja, a 10 pot­pu­no odo­bra­va­nje tea.ro­mic@ve­cer­nji.net SDP i HDZ, dvi­je naj­ja­če hr­vat­ske stran­ke, raz­li­ku­ju se mno­go ma­nje ne­go što to po­ku­ša­va­ju pri­ka­za­ti, a ključ­nu raz­li­ku me­đu nji­ma či­ni ide­olo­gi­ja. Po­ka­za­la je to sta­tis­tič­ka ana­li­za od­go­vo­ra te dvi­je stran­ke na 30 tvrd­nji pos­tav­lje­nih u apli­ka­ci­ji No­ve TV – Gdje sam 2016. Na te tvrd­nje stran­ke su za No­vu TV od­go­va­ra­le s ocje­na­ma od je­dan do de­set, s ti­me da je je­dan pot­pu­na ne­ga­ci­ja tvrd­nje, a de­set pot­pu­no odo­bra­va­nje. Ta­ko se od­go­vo­ri stra­na­ka zna­čaj­no raz­li­ku­ju u sa­mo osam od 30 tvrd­nji, dok se go­to­vo pot­pu­no po­du­da­ra­ju u njih 13. U os­ta­lim tvrd­nja­ma raz­li­ke pos­to­je, ali su vr­lo ma­le.

Ne sla­žu se oko 1000 eura

Naj­ve­ća raz­li­ka iz­me­đu dvi­ju stra­na­ka po­ka­za­la se na tvrd­nji da ne tre­ba po­ti­ca­ti na­ta­li­tet s ti­su­ću eura po dje­te­tu. S ti­me se HDZ ni­ka­ko ne sla­že, dok se SDP, za­ču­đu­ju­će, pot­pu­no sla­že, ia­ko je još ove go­di­ne, na­kon što je biv­ši šef HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko stal­no po­nav­ljao ka­ko je ključ­na mje­ra HDZ-a 1000 eura za sva­ko no­vo­ro­đen­če, u sa­bor­sku pro­ce­du­ru upu­tio pri­jed­log da dr­ža­va za sva­ko no­vo­ro­đen­če upla­ti 8000 ku­na jed­no­krat­ne po­mo­ći. Zna­čaj­ne raz­li­ke iz­me­đu dva­ju su­par­ni­ka na na­šoj po­li­tič­koj sce­ni na­la­ze se, oče­ki­va­no, na ta­ko­zva­nim ide­olo­škim pi­ta­nji­ma. HDZ se ta­ko pot­pu­no sla­že s tvrd­njom da tre­ba pri­če­ka­ti s pos­tav­lja­njem ći­ri­lič­nih nat­pi­sa u Vu­ko­va­ru, dok SDP sma­tra da ne tre­ba če­ka­ti. HDZ s ocje­nom osam po­t­vr­đu­je tvrd­nju ka­ko pra­va bra­ni­te­lja tre­ba de­fi­ni­ra­ti Us­ta­vom, dok SDP s ocje­nom je­dan po­ru­ču­je ka­ko se ni­ka­ko ne sla­že s ti­me. SDP pot­pu­no po­dr­ža­va tvrd­nje da pra­va is­tos­pol­nih za­jed­ni­ca tre­ba iz­jed­na­či­ti s pra­vi­ma os­ta­lih, kao i da je po­ba­čaj osob­ni iz­bor i pra­vo, dok HDZ s ocje­nom dva po­ru­ču­je da se go­to­vo pot­pu­no ne sla­že s tim sta­vo­vi­ma. Ma­nje raz­li­ke iz­me­đu SDP-a i HDZ-a po­ka­za­le su se na ta­ko­zva­nim ži­vot­nim pi­ta­nji­ma, pa ta­ko SDP dr­ži ka­ko ne tre­ba žu­ri­ti s uvo­đe­njem eura, dok HDZ tu da­je ocje­nu se­dam, što se mo­že pro­tu­ma­či­ti kao pot­po­ra što br­žem uvo­đe­nju eura, ali ipak uz odre­đe­ne uvje­te. Ipak, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je pu­no vi­še slič­nos­ti ne­go raz­li­ka iz­me­đu dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka. Ta­ko obje pot­pu­no po­dr­ža­va­ju pro­du­lje­nje vre­me­na s pu­nom pla­ćom maj­ka­ma na ro­dilj­skom ra­di po­ti­ca­nja na­ta­li­te­ta. SDP i HDZ pot­pu­no se sla­žu da do­pun­sko osi­gu­ra­nje ne bi tre­ba­lo po­skup­lji­va­ti, da je ku­ri­ku­lar­na re­for­ma do­bra mje­ra, da ar­bi­tra­žu s MOL-om tre­ba nas­ta­vi­ti, kao i da ne tre­ba za­bra­nji­va­ti pre­diz­bor­no ko­ali­ra­nje. Stran­ke se, za­nim­lji­vo, sla­žu i da je eks­plo­ata­ci­ja naf­te na Ja­dra­nu ne­po­že­ljan pro­jekt, pa će bi­ti za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko će u to­me SDP na­ći za­jed­nič­ki je­zik sa svo­jim ko­ali­cij­skim part­ne­rom HNS-om ko­ji se za to za­la­že.

Iz­ne­na­đe­nje za bi­ra­če

– Ana­li­za od­go­vo­ra naj­ve­ćih po­li­tič­kih kon­ku­re­na­ta po­ka­zu­je da su te dvi­je stran­ke za­pra­vo vr­lo slič­ne. To­li­ko slič­ne, a to­li­ko raz­li­či­te. I ko­li­ko god po­ku­ša­va­li po­ka­za­ti da su raz­li­či­ti, SDP i HDZ po svo­jim su od­go­vo­ri­ma slič­ni­ji ne­go što su mo­žda i sa­mi pret­pos­tav­lja­li. Tek ne­ka od ta­ko­zva­nih ide­olo­ških pi­ta­nja stva­ra­ju onu mi­ni­mal­nu, ali u na­šem druš­tvu vr­lo važ­nu, raz­li­ku. Ne bi me ču­di­lo da se sa­mi pri­pad­ni­ci stra­na­ka iz­ne­na­de o ko­li­koj je slič­nos­ti ri­ječ – pri­mi­je­ti­la je no­vi­nar­ka No­ve TV Ta­tja­na Kra­jač ko­ja je ana­li­zi­ra­la od­go­vo­re dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka.

U čak 13 od 30 tvrd­nji od­go­vo­ri SDP-a i HDZ-a pot­pu­no se po­du­da­ra­ju ili su vr­lo slič­ni Od­go­vo­ri dvi­ju su­par­nič­kih stra­na­ka zna­čaj­no se raz­li­ku­ju sa­mo u 8 od 30 tvrd­nji

Slič­nost Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća s An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem iz­la­zi na vi­dje­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.