MJE­RE POPULACIJSKE PO­LI­TI­KE MOST-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Skra­ce­no i flek­si­bil­no rad­no vri­je­me uz is­tu pla­cu za maj­ke ko­je to že­le do tre­ce go­di­ne dje­te­ta Po­ve­ca­nje nak­na­de sa sa­daš­njih 2663 kn na 4257 kn za dru­gih šest mje­se­ci ro­di­telj­skog do­pus­ta Dje­cji do­pla­tak za sva­ko di­je­te ci­ji ga ro­di­te­lji za­tra­že, a vi­si­na bi ovi­si­la o do­ho­dov­nom i imo­vin­skom cen­zu­su obi­te­lji Sni­že­na i fik­s­na ka­mat­na sto­pa mla­dim obi­te­lji­ma pri kup­nji pr­ve ne­kret­ni­ne ili pri iz­grad­nji ili do­grad­nji obi­telj­ske ku­ce Za svu dje­cu kva­li­tet­na škol­ska pre­hra­na, su­bven­ci­oni­ra­nje pri­je­vo­za uce­ni­ci­ma OŠ i SŠ, bes­plat­ni udž­be­ni­ci za sve uce­ni­ke OŠ i pov­la­šte­ne ci­je­ne udž­be­ni­ka za sred­njo­škol­ce ovis­no o imo­vin­skom i do­ho­dov­nom cen­zu­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.