Pre­diz­bor­na obe­ća­nja

Ko­jim mje­ra­ma mis­le po­pra­vi­ti de­mo­graf­sku sli­ku Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić

Akrap: Dr­ža­va tre­ba in­ter­ve­ni­ra­ti zbog ra­da na odre­đe­no ko­ji mla­de u fer­til­noj do­bi do­vo­di u ne­si­gur­nu eg­zis­ten­ci­ju

Bez sta­bil­ne populacijske po­li­ti­ke, ma što stran­ke obe­ća­va­le u kam­pa­nji, ne­će su­tra bi­ti ni­šta od po­ve­ća­nja mi­ro­vi­na, za­dr­ža­va­nja “bes­plat­nog” zdrav­s­tva i škol­s­tva ni­ti će se raz­buk­ta­ti gos­po­dar­ski rast u zem­lji ko­ja se ubra­ja me­đu 15 naj­sta­ri­jih na­ci­ja na svi­je­tu. Sto­ga je važ­no zna­ti na­mje­ra­va­ju li stran­ke ko­je pre­ten­di­ra­ju na vlast pro­vo­di­ti po­pu­la­cij­sku po­li­ti­ku i kak­vu. Ka­ko je svo­je­dob­no rek­la ma­kro­eko­no­mis­ti­ca Marijana Iva­nov, ne­ma gos­po­dar­skog ra­zvit­ka bez ljud­skog po­ten­ci­ja­la, ko­ji je naj­važ­ni­ji. Ni­je slu­čaj­no da ra­zvi­je­ne zem­lje po­put Fran­cu­ske i Šved­ske, ko­je već sto­lje­će vo­de eks­pli­cit­nu i im­pli­cit­nu pro­na­ta­li­tet­nu po­li­ti­ku, te Bri­ta­ni­je, Bel­gi­je, Ni­zo­zem­ske, ima­ju i naj­bo­lje sto­pe na­ta­li­te­ta.

Kre­di­ti i rad­no vri­je­me

Iz pro­gra­ma Na­rod­ne ko­ali­ci­je ne vi­di se da SDP pri­pa­da obi­te­lji so­ci­jal­de­mo­krat­skih stran­ka ze­ma­lja na ko­je se Zo­ran Mi­la­no­vić vo­li po­zi­va­ti ka­da je ri­ječ o obi­telj­skoj po­li­ti­ci, ka­ko se ona, pri­mje­ri­ce, na­zi­va u Šved­skoj. Za SDP rje­ša­va­nje de­mo­graf­skih pro­ble­ma su­de­ći po pro­gra­mu ne spa­da u pri­ori­te­te jer u po­glav­lju so­ci­jal­na po­li­ti­ka tek obe­ća­va­ju nas­ta­vak pro­na­ta­li­tet­nih mje­ra i de­li­mi­ti­ra­nje nak­na­de na ro­di­telj­skom do­pus­tu za još dva mje­se­ca. No, od SDP-a još oče­ku­je­mo od­go­vo­re ko­je mje­re populacijske po­li­ti­ke na­mje­ra­va­ju pro­vo­di­ti, na­mje­ra­va­ju li mi­je­nja­ti za­ko­ne ka­ko bi se ro­di­te­lji­ma s ma­lom dje­com olak­ša­lo us­kla­đi­va­nje obi­telj­skog i pro­fe­si­onal­nog ži­vo­ta te ka­ko bi ri­je­ši­li pro­blem is­e­lja­va­nja mla­dih. HDZ-u de­mo­graf­ski ra­zvi­tak na­kon gos­po­dar­skog či­ni os­no­vu iz­bor­nog pro­gra­ma, no tek tre­ba vi­dje­ti ko­li­ko su im na­mje­re oz­bilj­ne. Tvr­de da će de­mo­graf­sku re­vi­ta­li­za­ci­ju pos­ta­vi­ti u te­melj gos­po­dar­skog, re­gi­onal­nog, ru­ral­nog ra­zvit­ka zem­lje. Obe­ća­va­ju od svih stra­na­ka naj­vi­še, po­put pu­ne pla­će svih 12 mje­se­ci ro­di­telj­skog do­pus­ta, nak­na­du za ro­đe­nje dje­te­ta od 7500 ku­na, su­bven­ci­oni­ra­nje ka­ma­ta na stam­be­ne i kre­di­te za grad­nju ku­ća za mla­de obi­te­lji, pro­du­lje­nje rad­nog vre­me­na vr­ti­ća i bo­ra­va­ka. Is­ti­ču da će pos­ti­ći us­kla­đe­nost ra­da i obi­telj­skog ži­vo­ta, no ne na­vo­de ka­ko i ho­će li in­ter­ve­ni­ra­ti u Za­kon o ra­du, omo­gu­ći­ti flek­si­bil­no i skra­će­no rad­no vri­je­me ro­di­te­lji­ma ma­le dje­ce ko­ji to že­le, a što je stan­dard u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma. Ni Most ne mis­li vi­še da će se de­mo­graf­ski pro­ble­mi ri­je­ši­ti sa­mi od se­be pa, me­đu os­ta­lim, pred­la­že za dru­gih šest mje­se­ci ro­di­telj­skog do­pus­ta po­ve­ća­nje nak­na­de na 4257 kn, skra­će­no i flek­si­bil­no rad­no vri­je­me za maj­ke ko­je to že­le uz is­tu pla­ću do tre­će dje­te­to­ve go­di­ne te sni­že­nu i fik­s­nu ka­mat­nu sto­pu mla­dim obi­te­lji­ma pri kup­nji pr­ve ne­kret­ni­ne ili pri (do)grad­nji ku­će. De­mo­graf prof. dr. An­đel­ko Akrap ka­že da ni­jed­na stran­ka ne­ma u pro­gra­mu plan i smjer­ni­ce gos­po­dar­skog ra­zvo­ja ko­ji­ma će za­us­ta­vi­ti praž­nje­nje ve­li­kih pros­to­ra u Hr­vat­skoj, ko­je sa­da za­hva­ća i ma­nje i sred­nje gra­do­ve. Us­to is­ti­če da dr­ža­va tre­ba in­ter­ve­ni­ra­ti i zbog sve is­tak­nu­ti­jeg pro­ble­ma, ra­da na odre­đe­no, ko­ji po­du­zet­ni­ci­ma da­je go­le­mu slo­bo­du, a mla­de u fer­til­noj do­bi do­vo­di u ne­si­gur­nu eg­zis­ten­ci­ju. De­mo­graf­ska po­li­ti­ka mo­ra bi­ti sas­tav­ni dio gos­po­dar­ske po­li­ti­ke jer će­mo ina­če, ka­že, ima­ti ka­tas­tro­fal­ne učin­ke na odr­ži­vost mi­ro­vin­skog i zdrav­s­tve­nog sus­ta­va.

Stra­te­ška od­lu­ka

De­mo­graf dr. Stje­pan Šterc is­ti­če da ni pa­ket mje­ra za re­vi­ta­li­za­ci­ju zem­lje ne­će po­mo­ći ako stran­ke na vlas­ti ne bu­du sprem­ne de­mo­graf­sku pro­ble­ma­ti­ku sta­vi­ti u te­melj gos­po­dar­skog ra­zvit­ka Hr­vat­ske i pos­ta­vi­ti je kao sus­tav pre­ma ko­jem će se do­no­si­ti po­je­di­ni za­ko­ni te kon­cep­ci­ja gos­po­dar­skog ra­zvit­ka. Ra­zvi­je­ne zem­lje ko­je pla­ni­ra­ju svo­ju re­pro­duk­ci­ju ili rad­nu sna­gu, ka­že, ima­ju du­go­go­diš­nji sta­bi­lan sus­tav fi­nan­cij­skih, so­ci­jal­nih i za­ko­no­dav­nih mje­ra za pot­po­ru mla­dim obi­te­lji­ma.

La­ni su se u Hr­vat­skoj ro­đe­na sa­mo 37.503 dje­te­ta, što je naj­ma­nje ot­kad pos­to­je sta­tis­ti­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.