Je­le­na Roz­ga 39. ro­đen­dan pros­la­vi­la u za­gr­lja­ju deč­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Obi­čaj pje­va­či­ce Je­le­ne Roz­ge je ro­đen­dan sla­vi­ti s obo­ža­va­te­lji­ma. No lju­bav či­ni ču­da pa je svoj 39. ju­čer pros­la­vi­la u za­gr­lja­ju deč­ka Stje­pa­na Ha­use­ra u nje­go­voj rod­noj Pu­li. Ne­dav­no nam je u in­ter­v­juu rek­la ka­ko ni­ka­da u ži­vo­tu ni­je bi­la hra­bri­ja ne­go sa­da i ka­ko se osje­ća kao al­fa-že­na, a to­me sva­ka­ko pri­do­no­si to što je u de­vet godina od nje mla­đem Stje­pa­nu naš­la čo­vje­ka svo­jeg ži­vo­ta.

Pje­va­či­ca i njen de­vet godina mla­đi deč­ko Stje­pan Ha­user ju­čer su se za­bav­lja­li u nje­go­voj rod­noj Pu­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.