Sje­ća­nje na žr­tve to­ta­li­ta­ri­za­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­bor je pr­vi put obi­lje­žio Eu­rop­ski dan sje­ća­nja na žr­tve svih to­ta­li­tar­nih re­ži­ma. Zlat­ko Ha­san­be­go­vić us­t­vr­dio je da smo pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne svje­do­či­li po­ku­ša­ju re­ha­bi­li­ta­ci­je ko­mu­nis­tič­kih zlo­či­na, a šef HDZ-a An­drej Plen­ko­vić da je za ideološke po­dje­le kri­va Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja ko­ja je uki­nu­la po­kro­vi­telj­stvo nad Ble­ibur­gom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.