25

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - KA­KO DO MI­LI­JAR­DE

mi­li­jar­di ku­na ovo­go­diš­nji su ra­sho­di u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu za za­pos­le­ne u jav­nom sek­to­ru, a stran­ka Pa­met­no mis­li taj tro­šak srezati za mi­li­jar­du ku­na u raz­dob­lju od tri go­di­ne. Uz pri­ro­dan od­ljev kaž­nja­vao bi se i ne­rad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.