'IDU U DO­BROM SMJE­RU’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ti­je­kom go­diš­njeg od­mo­ra dos­ta sam raz­go­va­rao s pred­stav­ni­ci­ma upra­ve Pe­tro­ke­mi­je i vje­ru­jem da je struč­na te da tvrt­ka ide u do­brom smje­ru. Za kre­dit će do­bi­ti dr­žav­no jam­s­tvo

Teh­nič­ki pre­mi­jer, naj­av­lju­ju­ći da će se za ku­tin­sku Pe­tro­ke­mi­ju rje­še­nje na­ći ovaj tje­dan, te da za­log za kre­dit ne­će bi­ti di­oni­ce crik­ve­nič­kog Ja­dra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.