Iz MORH-a su nam ja­vi­li da je naš Lu­ka mr­tav, bez objaš­nje­nja ka­ko je umro

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran Ba­len, Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

U MORH-u ka­žu da je Lu­ka Mir­ko­vić smrt­no stra­dao dok je bio na duž­nos­ti. U voj­s­ci je bio od 1992. i pro­šao je go­to­vo sva bo­ji­šta

Okol­nos­ti pod ko­ji­ma je ži­vot tra­gič­no okon­čao na­red­nik Hr­vat­ske voj­ske Lu­ka Mir­ko­vić (45) iz Sla­von­skog Bro­da još uvi­jek su oba­vi­je­ne ve­lom taj­ne. Iz MORH-a su ju­čer iz­vi­jes­ti­li da je pri­pad­nik Oru­ža­nih sna­ga smrt­no stra­dao u uto­rak u 4.35 sa­ti u vo­jar­ni 3. gar­dij­ske bri­ga­de Ku­ne u Đa­ko­vu za ob­na­ša­nja duž­nos­ti po­moć­ni­ka služ­bu­ju­ćeg Ok­lop­ne boj­ne Gar­dij­ske ok­lop­no-me­ha­ni­zi­ra­ne bri­ga­de Hr­vat­ske kop­ne­ne voj­ske. U nje­go­voj obi­te­lji ju­čer su vla­da­li šok i ne­vje­ri­ca. Ni oni ni­su zna­li je li ri­ječ o sa­mo­uboj­stvu ili je mo­žda po­sri­je­di ne­sre­tan slu­čaj. – Ni­šta ne zna­mo. Sa­mo su nam ja­vi­li da je Lu­ka smrt­no stra­dao na duž­nos­ti, bez ikak­vih de­ta­lja. Ka­za­li su da je is­tra­ga u ti­je­ku i da će da­nas bi­ti obav­lje­na ob­duk­ci­ja – re­kao nam je po­koj­ni­kov brat Stje­pan Mir­ko­vić. Bio je dra­go­vo­ljac Do­mo­vin­skog ra­ta, u sas­tav Oru­ža­nih sna­ga uklju­čio se 1992. go­di­ne, ka­da mu je bi­la sa­mo 21 godina. Pro­šao je go­to­vo sva bo­ji­šta. Iza Lu­ke os­ta­le su ne­za­pos­le­na su­pru­ga i dvi­je kće­ri, 15-go­diš­nja­ki­nja i 17-go­diš­nja­ki­nja. – Lu­ka je bio pre­kras­na oso­ba. Ko­li­ko ja znam, ni­je imao ni­kak­vih pro­ble­ma u ži­vo­tu – ti­him gla­som do­da­je Stje­pan Mir­ko­vić.

Brat Stje­pan Mir­ko­vić: Lu­ka je bio pre­kras­na oso­ba. Ni­je imao ni­kak­vih pro­ble­ma u ži­vo­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.