Već pos­to­ji pro­jekt ko­ji smje­ra odves­ti nas do Alp­he Cen­ta­uri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­pra­vo na Zem­lji već pos­to­ji pro­jekt ko­ji je sada oči­to do­bio i kon­kre­tan za­da­tak. Cilj je Bre­ak­t­hro­ugh StarSho­ta odves­ti čo­vje­ka pr­vi put u dru­gi zvjezdani sus­tav, kon­kret­no baš Alp­ha Cen­ta­uri. Pro­jek­tom je pre­dvi­đe­no da će se do tog sus­ta­va pu­to­va­ti br­zi­nom od 15 do 20 pos­to br­zi­ne svje­tlos­ti. Po toj ra­ču­ni­ci, ino­va­tiv­noj le­tje­li­ci tre­ba­lo bi 20 do 30 go­di­na da on­dje stig­ne pa još če­ti­ri go­di­ne da na Zem­lju stig­ne oba­vi­jest da je pu­to­va­nje pro­tek­lo ka­ko tre­ba. U trav­nju ove go­di­ne StarShot pred­sta­vio je nit­ko dru­gi do­li Step­hen Hawking u druš­tvu inves­ti­to­ra Yu­ri­ja Mil­le­ra. U uprav­nom od­bo­ru tvrt­ke pod či­jim se okri­ljem ra­zvi­ja StarShot sje­di Mark Zuc­ker­berg, vlas­nik Fa­ce­bo­oka. Ra­ču­na se da će ukup­ni tro­šak pro­jek­ta bi­ti iz­me­đu pet i de­set mi­li­jar­di do­la­ra a pr­vo po­kus­no po­li­je­ta­nje mo­glo bi bi­ti za dva­de­se­tak go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.