Pe­trov: HDZ-ov pro­blem je vje­ro­dos­toj­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (S. Vu­ko­vić)

Na pi­ta­nje ka­kav je stav Mos­ta o abor­tu­su i ži­vot­nom part­ner­stvu, od­go­vo­rio je da o tak­vim pi­ta­nji­ma u Mos­tu svat­ko ima svoj stav – Dok se ne do­go­de pro­mje­ne, ne mo­že se pi­sa­ti bo­lja bu­duć­nost Hr­vat­ske! – po­ru­čio je čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov ju­čer Spli­ća­ni­ma ko­ji­ma je pred­sta­vio lis­tu Mos­ta za 10. iz­bor­nu je­di­ni­cu ko­joj je on na če­lu. Po­no­vio je ka­ko od gra­đa­na oče­ku­je da će da­ti glas za pro­mje­nu sus­ta­va ko­ji su dvi­je stran­ke stva­ra­le 20 go­di­na za se­be, a ne na ko­rist gra­đa­na. O naj­a­vi Mi­la­na Ban­di­ća da će se uves­ti sta­tus ro­di­te­lja od­ga­ja­te­lja re­kao je da je Most pred­la­gao sta- tus maj­ke od­go­ji­te­lji­ce, ali da je to fi­nan­cij­ski te­ško pro­ve­di­vo. Što se ti­če naj­a­va po­je­di­nih stra­na­ka da će sma­nji­ti PDV re­kao je ka­ko bi vo­lio da oni to pro­ve­du u dje­lo, ali na­kon iz­bo­ra svi ba­ce pre­diz­bor­ne let­ke u kan­tu za sme­će. Re­kao je da se po­li­ti­ka tre­ba odvo­ji­ti od kul­tu­re i od dr­žav­nih tvrt­ki gdje se po po­li­tič­koj li­ni­ji na­mjer­no sma­nju­ju nji­ho­ve vrijednosti. Na pi­ta­nje ka­kav je stav Mos­ta o abor­tu­su i ži­vot­nom part­ner­stvu, od­go­vo­rio je ka­ko Most o tak­vim pi­ta­nji­ma ne­ma je­dins­tven stav, već sva­ki član ima svoj stav, te do­dao ka­ko ga u ovak­voj gos­po­dar­skoj i fi­nan­cij­skoj si­tu­aci­ji za­pre­paš­ću­je či­nje­ni­ca što se tak­va pi­ta­nja uop­će pos­tav­lja­ju. Pe­trov je ko­men­ti­rao i za­teg­nu­te od­no­se sa Sr­bi­jom. – Sr­bi­ja se tre­ba pi­ta­ti gdje je ra­di­la, što je ra­di­la, pri­hva­ti­ti proš­lost i kre­nu­ti pre­ma bo­ljoj bu­duć­nos­ti. Na­mjer­no se stva­ra­ju ten­zi­je s obje stra­ne, zbog na­ših iz­bo­ra, a kod njih da bi se dru­ge stva­ri sa­kri­le i da bi lak­še uš­li u EU – dr­ži Pe­trov. Na upit ka­ko ko­men­ti­ra tvrd­nju tjed­ni­ka Na­ci­onal da je ge­ne­ral Da­mir Kr­sti­če­vić, ko­ji je no­si­telj HDZ-ove lis­te u X. iz­bor­noj je­di­ni­ci, u ruj­nu 1991. bio u ta­daš­njoj JNA, Pe­trov je ka­zao ka­ko je to pro­blem HDZ-a. “Mis­lim da je to pro­blem lju­di iz HDZ-a i onih ko­ji su sas­tav­lja­li lis­te i is­to ta­ko vje­ro­dos­toj­nos­ti te stran­ke”, us­t­vr­dio je Pe­trov.

Bo­žo Pe­trov pred­sta­vio je lis­tu Mos­ta za 10. iz­bor­nu je­di­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.