Bez ve­li­kih pro­je­ka­ta ne­ma ni rad­nih mjes­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Vi­še od mi­li­jar­du ku­na vri­jed­ni pro­jek­ti pri­pre­ma­ju se na osječ­kom po­dru­čju, a sve­uči­liš­ni kam­pus u Osi­je­ku po­vu­ći će, ta­ko, oko 100 mi­li­ju­na eura, re­kao je To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, do­dav­ši da bez pro­je­ka­ta ne­ma ni rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.