No­vi za­kon pro­du­ljit će uz­goj čin­či­la zbog kr­na za još go­di­nu da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Čr­nje­vić snje­za­na.cr­nje­vic@ve­cer­nji.net

Ia­ko ni­su us­pje­li lo­bi­ra­njem kod po­li­ti­ča­ra čin­či­le iz­u­ze­ti iz za­bra­ne uz­go­ja ži­vo­ti­nja ra­di krz­na, uz­ga­ji­va­či do­bi­li još vre­me­na za pri­la­god­bu Uz­ga­ji­va­či ko­ji su u Hr­vat­skoj čin­či­le uz­ga­ja­li ra­di krz­na i ko­ji su go­to­vo 10 go­di­na za­obi­la­zi­li Za­kon o za­šti­ti ži­vo­ti­nja, pa su umjes­to da pres­ta­nu s uz­go­jem do kra­ja 2016. svo­ju pro­izvod­nju čak i ši­ri­li, za sve će no­vim za­ko­nom bi­ti i do­dat­no na­gra­đe­ni.

Pro­s­vje­di Ak­ti­vis­ti za pra­va ži­vo­ti­nja pi­sa­li pe­ti­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.