Ma­ja Šu­put lju­bi svog asis­ten­ta, de­vet go­di­na mla­đeg Mar­ka Ma­ti­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Či­ni se da je pos­lov­ni od­nos Ma­je Šu­put (36) i nje­zi­na asis­ten­ta Mar­ka Ma­ti­ća (27) pre­ras­tao u lju­bav. Ka­ko pi­še Story, pje­va­či­ca je u ve­zi s Mar­kom od pro­lje­ća, no de­man­ti­ra­la je gla­si­ne o za­ru­ka­ma. Čes­to objav­lju­ju pris­ne fo­to­gra­fi­je na Ins­ta­gra­mu na ko­ji­ma uži­va­ju na nas­tu­pi­ma, ve­če­ra­ma, pu­to­va­nji­ma. Mar­ko joj ne­ri­jet­ko pje­va lju­bav­ne pjesme po­put “Mo­je zla­to“, “Ti si mi u kr­vi“... – Pu­no pu­tu­jem, vo­lim li­je­pe stva­ri, spa­va­ti u do­brim ho­te­li­ma i kva­li­tet­no jes­ti jer sam gur­man. Vo­lim mu­škar­ce ko­ji ta­ko raz­miš­lja­ju i že­lim tak­vu oso­bu za se­be – rek­la je pje­va­či­ca. Oči­to je Mar­ko taj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.