Bi­li na vlas­ti des­ni ili li­je­vi, mi­nis­tar kul­tu­re ne smi­je bi­ti ko­me­sar!

Apel: S ovak­vom po­li­ti­kom tre­ba pres­ta­ti, ne u ime li­je­ve ili des­ne kul­tu­re, ne­go u ime slo­bo­de stva­ra­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bran­ka Osmec kul­tu­ra@ve­cer­nji.net ZAGREB (mz)

Ha­san­be­go­vi­će­va na­ci­ona­lis­tič­ka kul­tur­na po­li­ti­ka šte­ti ugle­du Hr­vat­ske u ino­zem­s­tvu, upo­zo­rio je Ma­rin Bla­že­vić Ma­rin Bla­že­vić, v. d. in­ten­dan­ta HNK “Ivan pl. Zajc” u Ri­je­ci, Emi­na Viš­nić, rav­na­te­lji­ca za­gre­bač­kog cen­tra za ne­za­vis­nu kul­tu­ru i mla­de “Po­gon”, Ana Hu­šman, na­gra­đi­va­na mul­ti­me­di­jal­na umjet­ni­ca i pre­da­va­či­ca na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti, Mi­šo Ne­ja­šmić, di­rek­tor knji­ža­ra “Je­sen­ski i Turk” te pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce nak­lad­ni­ka i knji­ža­ra, i Ne­nad Pu­hov­ski, re­da­telj, pro­du­cent i di­rek­tor fes­ti­va­la do­ku­men­tar­nog fil­ma “Za­grebDox” bri­fi­ra­li su ju­čer pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i nje­go­ve su­rad­ni­ke Bo­ja­na Gla­va­še­vi­ća i Ka­ro­li­nu Le­ako­vić o pro­tek­lom osmo­mje­seč­nom raz- dob­lju vla­da­vi­ne mi­nis­tra kul­tu­re Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća.

Tko će bi­ti po­prav­ljač šte­te

S ob­zi­rom na to ko­li­ko su pu­ta lju­di iz kul­tu­re i na uli­ci de­mons­tri­ra­li ne­za­do­volj­stvo po­te­zi­ma HDZ- ova mi­nis­tra kul­tu­re, pre­diz­bor­na je kon­zul­ta­ci­ja še­fa Na­rod­ne ko­ali­ci­je s oda­bra­nim pred­stav­ni­ci­ma kul­tu­re tra­ja­la re­la­tiv­no krat­ko – tek ne­što du­že od sa­ta. Ali, sa­svim do­volj­no za jas­nu po­ru­ku bu­du­ćoj vlas­ti: tko god bu­de mi­nis­tar – bio on iz des­ne ili iz li­je­ve op­ci­je, ne smi­je bi­ti ko­me­sar! Ta­ko je u jed­noj re­če­ni­ci raz­go­vor sa­žeo Ne­nad Pu­hov­ski. – S ovak­vom kul­tur­nom po­li­ti­kom tre­ba pres­ta­ti, ne u ime li­je­ve ili des­ne kul­tu­re, ne­go u ime slo­bo­de stva­ra­nja i svih onih do­brih stva­ri ko­je je hr­vat­ska kul­tu­ra na­pra­vi­la, a sa­mo u fil­mu na­pra­vi­la je jed­na­ko to­li­ko ko­li­ko i na Olim­pij­skim igra­ma – re­kao je Pu­hov­ski, či­ji je glas u jed­nom tre­nut­ku pro­bio glaz­be­nu ku­li­su bri­fin­ga iz ka­fi­ća pa se mo­glo ču­ti “ka­ko će za po­prav­lja­nje šte­te uči­nje­ne u po­s­ljed­njih šest-se­dam mje­se­ci tre­ba­ti naj­ma­nje dvi­je go­di­ne”. Na pi­ta­nje ko­ga vi­di kao po­prav­lja­ča šte­te is­kre­no je od­go­vo­rio: – Ni­ko­ga. Mi­la­no­vi­ću pr­vi zdes­na Bo­jan Gla­va­še­vić, su­de­ći po ju­če­raš­njem rev­nom za­pi­si­va­nju sve­ga što su po­zva­ni iz kul­tu­re iz­rek­li, mo­že­bit­ni je po­prav­ljač šte­te ili pre­ten­dent na fo­te­lju mi­nis­tra kul­tu­re. Ma­rin Bla­že­vić, ko­je­mu je pre­kju­čer Ha­san­be­go­vić od­bio po­t­vr­di­ti in­ten­dant­sko mjes­to, “za­ce­men­ti­rao” je stav da nje­ga i lju­de iz kul­tu­re ne za­ni­ma je li na vlas­ti li­je­va ili des­na op­ci­ja, ali ih i te ka­ko za­ni­ma tko je mi­nis­tar kul­tu­re. Ha­san­be­go­vi­će­vu je kul­tur­nu po­li­ti­ku opi­sao kao na­ci­ona­lis­tič­ku (a ne na­ci­onal­nu) ko­ja već či­ni ve­li­ke šte­te ugle­du Hr­vat­ske u ino­zem­s­tvu.

Mi­nis­tar Bi­šku­pi­će­va ka­li­bra

– Ni­je­dan pri­jaš­nji HDZ-ov mi­nis­tar kul­tu­re ni­je se usu­dio do te mje­re de­vas­ti­ra­ti kul­tur­nu pro­duk­ci­ju druk­či­jih ili raz­li­či­tih sta­vo­va i es­te­ti­ke. Mi­nis­tar Bi­šku­pić u tom je smis­lu bio i te ka­ko to­le­ran­tan i za­in­te­re­si­ran za na­ci­onal­ni kul­tur­ni in­te­res, in­te­res hr­vat­ske kul­tu­re kao na­rod­ne, me­đu­na­rod­ne, plu­ral­ne, a ovo što se sada do­ga­đa je ka­tas­tro­fa – re­kao je Bla­že­vić. Zo­ran Mi­la­no­vić po­ru­ku je per­ci­pi­rao. – SDP će omo­gu­ći­ti vi­še auto­no­mi­je i nov­ca za kul­tu­ru te će vi­še uklju­či­ti stru­ku – obe­ćao je Mi­la­no­vić.

SDP će omo­gu­ći­ti vi­še auto­no­mi­je i nov­ca za kul­tu­ru, obe­ćao je Zo­ran Mi­la­no­vić Bo­jan Gla­va­še­vić, su­de­ći po rev­nom za­pi­si­va­nju sve­ga što su po­zva­ni iz kul­tu­re iz­rek­li, pre­ten­dent je na fo­te­lju mi­nis­tra kul­tu­re

Vi­še paž­nje raz­nim pro­ble­mi­ma Šef SDP-a i Na­rod­ne ko­ali­ci­je s kul­tur­nim rad­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.