Iz­ra­el­ci ni­su ba­ha­ti, zna­ju što ih če­ka na pu­nom Po­lju­du

Ne smi­je bi­ti stra­ha, ali tre­ba zna­ti ri­ski­ra­ti, Pra­li­jin je re­cept za pro­laz

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net SPLIT

Ma­ka­bi ima ne­dos­ta­ta­ka, ni­je to sa­vr­še­na mom­čad. Pus­ti­te sad Haj­du­ko­vu utak­mi­cu s Ri­je­kom, eu­rop­ski me­če­vi su druk­či­ji, ka­že Pok­le­po­vić U po­ljud­skom gro­tlu igrat će se utak­mi­ca go­di­ne, Haj­duk u uz­vra­tu do­igra­va­nja za ula­zak u Eu­rop­sku li­gu do­če­ku­je Ma­ka­bi iz Tel Avi­va. Pred­nost Iz­ra­ela­ca od 2:1 iz pr­ve utak­mi­ce ni­je ne­na­dok­na­di­va, vje­ra da se taj re­zul­tat, pro­tiv snaž­ni­jeg pro­tiv­ni­ka, mo­že na­dok­na­di­ti pos­to­ji me­đu bi­je­li­ma. Igrao je Haj­duk po­s­ljed­njih se­zo­na tak­ve utak­mi­ce, dva pu­ta lo­vio je mi­nus od po­got­ka raz­li­ke, pro­tiv Dni­pra i Li­be­re­ca ni­je us­pio.

Bi­je­li ima­ju svo­je adu­te

– Ne­ka tre­ća bu­de sre­ća – re­kao je Haj­du­kov tre­ner Ma­ri­jan Puš­nik. Na trav­njak ide s naj­ja­čim adu­ti­ma, na ras­po­la­ga­nju ne­ma je­di­no Zo­ra­na Ni­ži­ća, ko­ji ima tri žu­ta kar­to­na. Bit će to ve­li­ka po­ljud­ska bit­ka u ko­ju Haj­duk ula­zi spre­man na sve. Ne­ma igra­ča ko­ji ni­je svjes­tan ve­li­kog ulo­ga. Is­kus­ni stra­teg Stan­ko Pok­le­po­vić, ko­ji u europ­skim utak­mi­ca­ma u Po­lju­du zna sa­mo za po­bje­de, uvje­ren je da Haj­duk ima adu­te. – Ma­ka­bi ima ne­dos­ta­ta­ka. Pus­ti­te Haj­du­ko­vu utak­mi­cu s Ri­je­kom, eu­rop­ski me­če­vi su sa­svim druk­či­ji. U nji­ma je bit­no po­gre­ške sves­ti na naj­ma­nju mo­gu­ću mje­ru. Da ne du­žim, Haj­duk ima ak­ti­van re­zul­tat, spo­so­ban je iz­ba­ci­ti Ma­ka­bi – ka­že Pok­le­po­vić. Ne­ma dvoj­bi da su Iz­ra­el­ci fa­vo­ri­ti za ukup­nu po­bje­du, ali Haj­du­ku nit­ko ne mo­že uze­ti na­du i vje­ru. I ka­ko ka­že Pok­le­po­vić, ni­je Ma­ka­bi sa­vr­šen, ima dos­ta sla­bih stra­na, no ono što je si­gur­no, Iz­ra­el­ci zna­ju što ih če­ka u Po­lju­du. Ni­su u Split sti­gli kao ba­ha­ti fa­vo­ri­ti, već su se po­ja­vi­li dva da­na pri­je utak­mi­ce ka­ko bi se ak­li­ma­ti­zi­ra­li. Svjes­ni su vru­će pu­bli­ke, pu­nog sta­di­ona, oz­ra­čja u ko­jem Haj­du­ko­vi igra­či mo­gu da­ti pu­no vi­še od objek­tiv­nog sta­nja. Tre­ner Šo­ta Al­ve­rad­ze ne mo­že ra­ču­na­ti na Ben Ha­ima, naj­bo­ljeg igra­ča pr­ve utak­mi­ce. Li­je­vo kri­lo Ma­ka­bi­ja, iz­nim­ne br­zi­ne, ima tri žu­ta kar­to­na, ali umjes­to nje­ga u mom­čad ula­zi je­dan ma­lo ja­či igrač – pros­lav­lje­ni Yo­ssi Be­nayo- un, naj­ve­ći igrač u po­vi­jes­ti Iz­ra­ela. Do­volj­no je re­ći da je igrao u Ar­se­na­lu, Chel­se­aju i Li­ver­po­olu. Is­ti­na, ima 36 go­di­na, ali za se­be ka­že da se od­lič­no osje­ća i da se još uvi­jek ra­du­je no­go­me­tu.

Pri­ja­telj­ski do­ček

Ne tre­ba ni na­po­mi­nja­ti ko­li­ko je utak­mi­ca Be­nayo­un odi­grao u oz­ra­čju slič­nom po­ljud­skom. Du­go je raz­go­va­rao sa svo­jim ve­li­kim pri­ja­te­ljem Ne­na­dom Pra­li­jom, ne­ka­daš­njim su­igra­čem iz Ma­ka­bi­ja iz Ha­ife. – Bio sam u nji­ho­vu ho­te­lu, do­če­ka­li su me pri­ja­telj­ski prem­da sam u Iz­ra­elu bio na su­prot­noj stra­ni. Dru­žio se ma­lo s Be­nayo­unom i sport­skim di­rek­to­rom Jor­di­jem Cru­ij­f­fom. Svjes­ni su što ih če­ka u Po­lju­du, zna­ju za vru­ću at­mo­sfe­ru, oče­ku­ju da će Haj­duk jur­nu­ti pr­vih dva­de­set mi­nu­ta. Ni­su ba­ha­ti, res­pek­ti­ra­ju bi­je­le – ka­že Pra­li­ja, ko­ji je Haj­du­kov dres no­sio u onoj opje­va­noj se­zo­ni ka­da je Haj­duk igrao u če­t­vr­t­fi­na­lu Li­ge pr­va­ka. Ve­z­njak ve­li­kog sr­ca, ko­ji je u sva­koj utak­mi­ci da­vao sve od se­be, igrao do po­s­ljed­njeg ato­ma sna­ge, dao je svoj re­cept za po­bje­du. – Tre­ba vje­ro­va­ti u se­be, sva­ki pro­tiv­nik je pro­la­zan pred pu­nim Po­lju­dom. Ne smi­je bi­ti stra­ha, ali tre­ba zna­ti pre­uze­ti ri­zik. Ovo je utak­mi­ca na sve ili ni­šta. Tre­ba ih res­pek­ti­ra­ti, ali ne smi­je­mo ih se pla­ši­ti – za­klju­čio je Pra­li­ja. Do­daj­mo ka­ko bi­je­li če­ka­ju re­zul­tat da­naš­nje utak­mi­ce da od­lu­če o pro­da­ji igra­ča, ali i o mo­gu­ćim do­las­ci­ma. Na Po­ljud bi ta­ko tre­bao sti­ći biv­ši igrač Lo­ko­mo­ti­ve Her­di Pren­ga.

Ma­ka­bi ni­je do­šao u Split kao ba­ha­ti fa­vo­rit, ne­go dva da­na pri­je ka­ko bi se ak­li­ma­ti­zi­rao Gos­ti su bez Ben Ha­ima, ali bi u pr­vih 11 tre­bao bi­ti biv­ši igrač Ar­se­na­la, Li­ver­po­ola..., Be­nayo­un

Tre­ner Ma­ri­jan Puš­nik ima svo­ju ru­ti­nu uo­či utak­mi­ce, valj­da će mu da­nas to do­ni­je­ti sre­ću Haj­duk - Ro­ma 1:1 (27. stu­de­no­ga 2003., Kup Ue­fe) Haj­duk - Uni­rea 4:1 (19. ko­lo­vo­za 2010., do­igra­va­nje za ula­zak u Eu­rop­sku li­gu) Haj­duk - Le­gia 4:0 (24. ko­lo­vo­za 1994., do­igra­va­nje za ula­zak u Li­gu pr­va­ka) Haj­duk - Ajax 0:0 (1. ožuj­ka 1995., če­t­vr­t­fi­na­le Li­ge pr­va­ka) Haj­duk - An­der­lec­ht 1:0 (30. ruj­na 2010., 1. ko­lo Eu­rop­ske li­ge) PET VE­LI­KIH HAJDUKOVIH UTAK­MI­CA U EU­RO­PI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.