Jes­te li bli­ski sa svo­jim su­sje­di­ma?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

INES MATAKOVIĆ vet. teh­ni­čar­ka

Do­bra sam sa su­sje­di­ma, zna­mo se dru­ži­ti i po­pi­ti ka­vu po­ne­kad. Pri­pa­zi­mo si i ku­će ka­da je net­ko na pu­tu.

NADA PAVLAČIĆ ku­ha­ri­ca

Od­no­si sa su­sje­di­ma su mi do­bri. Doš­li su mi i na ro­đen­dan. Ži­vim u ku­ći, ta­ko da je to ja­ko važ­no.

ANDREA AKMADŽIĆ umjet­ni­ca

Ži­vim u sta­nu i priz­na­jem da ve­ći­nu su­sje­da i ne poz­na­jem. Dos­ta pu­tu­jem pa sam ri­jet­ko u pri­li­ci ne­ko­ga i upoz­na­ti.

INES HURSIJEVIĆ vet. teh­ni­čar­ka

Ka­da sam ži­vje­la u ku­ći i čes­to bi­la u vr­tu, vi­še sam se dru­ži­la sa su­sje­di­ma. Ot­ka­ko sam u sta­nu, ma­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.