Ka­van­ski di­le­tan­ti­zam Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća

Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, teh­nič­ki mi­nis­tar kul­tu­re, Mi­la­no­vi­ćev raz­go­vor s bra­ni­te­lji­ma na­zvao je go­vo­rom iz sep­tič­ke ja­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Iva Pu­ljić-Še­go)

Taj­ne snim­ke raz­go­vo­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, še­fa SDP-a, s po­je­di­nim bra­ni­telj­skim udru­ga­ma, ko­je su pro­cu­ri­le u jav­nost, iz­a­zva­le su oš­tre re­ak­ci­je HDZ-a. – U iz­bor­noj kampanji do­ga­đa­ju se neo­bič­ne po­ja­ve, i to po­nov­no ve­za­ne uz kan­di­da­ta opor­be. Cu­re snim­ke na ko­ji­ma mo­že­mo vi­dje­ti iz­ne­na­đu­ju­će i ra­zot­kri­va­ju­će ele­men­te. Na ovim se iz­bo­ri­ma bi­ra iz­me­đu od­go­vor­nog, oz­bilj­nog, sta­lo­že­nog i vje­ro­dos­toj­nog li­de­ra i po­ru­ka kan­di­da­ta opor­be ko­je vi­še sli­če na ka­van­ski di­le­tan­ti­zam. Mi­la­no­vić se usred iz­bor­ne kam­pa­nje us­mje­ra­va na bes­pri­zor­no do­dvo­ra­va­nje bra­ni­te­lji­ma, oni­ma is­ti­ma ko­je ni­je htio mje­se­ci­ma pri­mi­ti, na iz­ja­ve ko­je vi­še sli­če na ras­pra­vu u ne­koj kr­č­mi i ko­je nam šte­te u od­no­si­ma sa su­sjed­nim dr­ža­va­ma, ali i ko­je su ne­dos­toj­ne ono­ga tko je bio hr­vat­ski pre­mi­jer – ko­men­ti­rao je An­drej Plen­ko­vić, šef HDZ-a, ju­čer u Ma­kar­skoj. Zlat­ko Ha­san­be­go­vić (HDZ), teh­nič­ki mi­nis­tar kul­tu­re, re­kao je da mu je naj­bi­zar­ni­ji ko­men­tar SDP-ov­ke Mi­lan­ke Opa­čić ko­ja je rek­la da je Mi­la­no­vić po­ka­zao ve­li­či­nu ka­da je pri­mio bra­ni­te­lje i s nji­ma raz­go­va­rao. – To je to­li­ko bi­zar­no, čak bi­zar­ni­je od sve­ga što je Mi­la­no­vić re­kao. A nje­gov go­vor na tom sas­tan­ku bio je go­vor iz sep­tič­ke ja­me. Uli­čar­ski go­vor – re­kao nam je Ha­san­be­go­vić. On sma­tra da ne­ma raz­li­ke u go­vo­ri­ma ko­je Mi­la­no­vić dr­ži u jav­nos­ti i onih na za­tvo­re­nim sas­tan­ci­ma, i jed­ne i dru­ge dr­ži uli­čar­ski­ma. Pe­ru Ćo­ri­ća, glav­nog taj­ni­ka HSP-a AS, pi­ta­li smo ne pre­oti­ma li mu Mi­la­no­vić bi­ra­če na­ci­ona­lis­tič­kim iz­ja­va­ma i vri­je­đa­njem Sr­bi­je. – Ma ne iz­ne­na­đu­je me vi­še ni­šta što go­vo­ri na­kon što se ne­ki dan sje­tio da mu je djed bio us­ta­ša – re­kao je Ćo­rić.

An­drej Plen­ko­vić, pred­sjed­nik HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.