Nor­ve­ška će pli­nom pri­tis­nu­ti Bri­ta­ni­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (tp/PD)

Osim s Eu­rop­skom uni­jom, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja će na­kon Brexi­ta mo­ra­ti opet for­mu­li­ra­ti svo­je tr­go­vin­ske od­no­se s Nor­ve­škom, a služ­be­no se Os­lo nada po­volj­ni­jim uvje­ti­ma za­hva­lju­ju­ći bri­tan­skoj ovis­nos­ti o nor­ve­škom pri­rod­nom pli­nu. Na­ime, čak 40 pos­to bri­tan­skog uvo­za pri­rod­nog pli­na do­la­zi iz Nor­ve­ške, pa ta­moš­nja vla­da to na­mje­ra­va is­ko­ris­ti­ti kao ar­gu­ment u pre­go­vo­ri­ma. – Mi ni­smo sa­mo sta­ri tr­go­vin­ski part­ner, ima­mo po­seb­ne ve­ze ko­je će nam vje­ro­jat­no bi­ti pred­nost u pre­go­vo­ri­ma – iz­ja­vi­la je za Blo­om­berg nor­ve­ška mi­nis­tri­ca za EU Eli­sa­beth Vik As­pa­ker. Kao čla­ni­ca Eu­rop­ske or­ga­ni­za­ci­je slo­bod­ne tr­go­vi­ne (EFTA), Nor­ve­ška go­to­vo i ne­ma ba­ri­je­ra u tr­go­vi­ni s EU. No, go­diš­nje pla­ća Bruxel­le­su oko 860 mi­li­ju­na eura za pris­tup je­dins­tve­nom tr­ži­štu. Člans­tvo u EFTA-i jed­no je od rje­še­nja za Bri­ta­ni­ju ko­ja bi ta­ko mo­gla ure­di­ti bu­du­će tr­go­vin­ske od­no­se s EU. To se baš ne svi­đa Nor­ve­škoj jer bi ula­zak V. Bri­ta­ni­je po­re­me­tio od­no­se u EFTA-i, pa se pi­ta što Bri­ta­ni­ja uop­će že­li.

Bri­tan­ci čak 40% pli­na na­bav­lja­ju iz Nor­ve­ške, ko­ja će to zna­ti is­ko­ris­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.