Ve­li­ki šef zva­ni Zvi­jer osu­đen je na če­ti­ri do­ži­vot­ne ro­bi­je

Ber­lus­co­ni ka­že da Ita­li­ja ima sto ma­fi­ja­ša, a mi­nis­tar po­li­ci­je da ih je 100 ti­su­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Is­traž­ni su su­ci rek­li: to je opas­na kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja je na­si­ljem i zas­tra­ši­va­njem si­ja­la smrt i te­ror po ci­je­loj Ita­li­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.