Hr­vat­sko ko­šar­ka­ško ču­do u 337 da­na

Na­ša košarka ima bu­duć­nost, ali još os­ta­je pi­ta­nje ide li da­lje s Acom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JA­NE­IRO

Na­kon raz­go­vo­ra s tro­ji­com naj­važ­ni­jih igra­ča iz­bor­nik je od­lu­čio da u Rio vo­di one ko­ji su se ta­mo i pla­si­ra­li. To se či­ni­lo naj­po­šte­ni­jim

Na­ju­god­ni­je ovo­ljet­no iz­ne­na­đe­nje u svi­je­tu ko­šar­ke jest hr­vat­ska mu­ška re­pre­zen­ta­ci­ja. Vr­sta ko­ja je kao “luc­ky lo­ser” po­zva­na na kva­li­fi­ka­ci­je za Olim­pij­ske igre, na kra­ju je na Igre i dos­pje­la i on­dje na­pra­vi­la pu­no pro­ble­ma stan­dard­nim fa­vo­ri­ti­ma. Što­vi­še, ta is­ta Hr­vat­ska, pro­ci­je­nje­na za aut­saj­de­ra, pla­si­ra­la se u če­t­vr­t­fi­na­le Olim­pij­skih iga­ra i to ne bi­lo ka­ko, ne­go s pr­vog mjes­ta u svo­joj pre­li­mi­nar­noj sku­pi­ni. S po­bje­da­ma nad re­pre­zen­ta­ci­ja­ma vi­šeg rej­tin­ga, nad Špa­njol­skom, Bra­zi­lom i Li­tvom.

Du­go rad­no lje­to

Čak dvi­je od te tri po­bje­de ni­su bi­le pla­ni­ra­ne, jer je iz­bor­nik Pe­tro­vić ci­ljao na po­bje­de nad Ni­ge­ri­jom, Ar­gen­ti­nom i Li­tvom. Ne­što slič­no, po­bje­de nad no­mi­nal­no ja­či­ma, do­ga­đa­lo se i na olim­pij­skom kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru u To­ri­nu, gdje su se vi­dje­le pr­ve naz­na­ke re­ne­san­s­nog lje­ta hr­vat­ske re­pre­zen­ta­tiv­ne ko­šar­ke. Na tom tur­ni­ru po­bi­je­đe­ne su Grč­ka i do­ma­ćin Ita­li­ja, pa su se re­pre­zen­ta­tiv­ci iz­bo­ri­li za du­go rad­no lje­to, a njih 11 za pr­vo olim­pij­sko is­kus­tvo. Ne­po­sred­no na­kon tri­jum­fa u To­ri­nu, iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić pi­tao je svo­je ključ­ne igra­če – Bog­da­no­vi­ća, Ša­ri­ća i Si­mo­na – že­le li da se mom­čad oja­ča za olim­pij­ski tur­nir, re­ci­mo s Jus­ti­nom Ha­mil­to­nom, no oni su rek­li da je bo­lje da u Rio de Ja­ne­iro ide onih 12 igra­ča ko­ji su to i iz­bo­ri­li. To se ipak či­ni i da­le­ko naj­po­šte­ni­jom od­lu­kom. Aco se od­mah slo­žio. – Mo­žda bih s ne­kim iz­mje­na­ma oja­čao mom­čad za pet pos­to, ali bih iz­gu­bio 10 pos­to od ke­mi­je, a ona nas je i odve­la na Olim­pij­ske igre – ka­zao je Pe­tro­vić, ko­ji je svo­jim igra­či­ma ta­da dao čak de­set da­na od­mo­ra. A to je bi­lo zna­čaj­no vi­še ne­go što su do­bi­li igra­či os­ta­lih dvi­ju re­pre­zen­ta­ci­ja (Fran­cu­ska, Sr­bi­ja) ko­je su se za Rio iz­bo­ri­le pu­tem do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja. Vin­cent Col­let i Sa­ša Đor­đe­vić htje­li su igra­če što pri­je vra­ti­ti na rad­nu tem­pe­ra­tu­ru, a Pe­tro­vić je pak htio da mu se igra­či što bo­lje od­mo­re i da re­lak­si­ra­ni do­đu na dru­gi dio ko­šar­ka­škog lje­ta. Ne­ki su Pe­tro­vi­će­vi ko­le­ge ta­da ža­mo­ri­li da im je dao pre­vi­še od­mo­ra i da ne­će sti­ći iz­gra­di­ti olim­pij­sku for­mu. No, do­go­di­lo se baš su­prot­no pa su na­ši svo­ju naj­bo­lju ko­šar­ku po­če­li igra­ti upra­vo na Olim­pij­skim igra­ma.

Iz­ne­na­di­li Špa­njol­ce

U pr­vom ko­lu olim­pij­skog tur­ni­ra po­bi­je­di­li su olim­pij­ske do­pr­va­ke Špa­njol­ce, poz­na­te da uvi­jek di­ze­la­ški ula­ze u ve­li­ka na­tje­ca­nja. Bi­la je to sen­za­ci­ja s ko­jom su na­ši skre­nu­li pažnju na se­be. Na­kon to­ga, us­li­je­di­lo je otrež­nje­nje pro­tiv fi­zič­ki snaž­ni­je Ar­gen­ti­ne, ali i no­vi uz­let s po­bje­dom nad do­ma­ći­nom Bra­zi­lom. Po­ma­lo neo­če­ki­va­ni po­raz od Ni­ge­ri­je, a to je tre­bao bi­ti je­di­ni zi­cer u sku­pi­ni, deč­ki su kom­pen­zi­ra­li po­bje­dom nad Li­tav­ci­ma. A njih su, oči­to, raz­mon­ti­ra­li Špa­njol­ci, pa vi­še ni­su mo­gli do­ći k se­bi te su bi­li pre­ga­že­ni i od Hr­vat­ske i po­tom od Aus­tra­li­je u če­t­vr­t­fi­na­lu. A u utak­mi­ci za pro­laz me­đu če­ti­ri naj­bo­lja, Hr­vat­ska ni­je na­pra­vi­la no­vo ču­do, no ni­je od nje­ga ni­ti bi­la da­le­ko. Pro­tiv fa­vo­ri­ta Sr­bi-

je na­ši su se pos­ta­vi­li hra­bro i da ni­su pro­pa­li za vri­je­me pet cr­nih mi­nu­ta tre­će če­t­vr­ti­ne, mo­žda bi se da­nas u svi­je­tu ko­šar­ke pi­sa­le baj­ke o ču­des­noj Hr­vat­skoj. No, ova je mom­čad za nas ko­šar­ka­ške kro­ni­ča­re ču­des­na i bez olim­pij­skog po­lu­fi­na­la. Jer, tko je pri­je ne­što ma­nje od go­di­nu da­na mo­gao na ovak­vo što i po­mis­li­ti, po­go­to­vo ne na­kon one tra­gič­ne pred­sta­ve u osmi­ni fi­na­la Eu­ro­ba­ske­ta i de­bak­la pro­tiv Če­ške (50:89). Već slje­de­će lje­to do­go­di­lo se ma­lo ču­do, baš ka­da je iz­gle­da­lo da se tra­ka­vi­ca oko iz­bo­ra iz­bor­ni­ka pre­tva­ra u no­vu epi­zo­du hr­vat­ske ko­šar­ka­ške tra­gi­ko­me­di­je. Na­kon što tu duž­nost Ve­li­mir Pe­ra­so­vić ni­je mo­gao pri­hva­ti­ti, na­kon što se na njoj za­hva­lio Ne­ven Spa­hi­ja, ali i Ta­li­jan hr­vat­skih ko­ri­je­na Andrea Trin­c­hi­eri, iz­bor Alek­san­dra Pe­tro­vi­ća či­nio se po­te­zom očaj­ni­ka. Na kon­cu se po­ka­zao ge­ni­jal­nim rje­še­njem. Za te krat­ke pri­pre­me i krat­ki kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir Aco je mo­žda i naj­bo­lje rje­še­nje. – Li­sac je on, znat će ih mo­ti­vi­ra­ti – objaš­nja­vao je ta­da od­lu­ku Struč­nog sa­vje­ta nje­gov pred­sjed­nik Di­no Ra­đa. Aco je vr­lo br­zo po ime­no­va­nju, a to mu je tre­ći man­dat iz­bor- ni­ka, pri­onuo pos­lu. Okru­žio se Dra­že­nom An­zu­lo­vi­ćem, Ivi­com Ske­li­nom, Dra­že­nom Ore­ško­vi­ćem i Ju­rom Šan­gom i ba­cio se na po­sao. Naj­pri­je je raš­čis­tio si­tu­aci­ju oko Don­tayjea Dra­pe­ra ko­ji mu se za­hva­lio na po­zi­vu, a on­da je on sam od­lu­čio za­hva­li­ti se Oli­ve­ru La­fayet­teu jer mu se ni­je svi­đao nje­gov go­vor ti­je­la pri­go­dom nji­ho­va raz­go­vo­ra. No, kad su već obo­ji­ca ame­rič­kih bra­ni­ča (s hr­vat­skom pu­tov­ni­com) ot­pa­la, po­ja­vi­la se kom­bi­na­ci­ja s bi­je­lim ame­rič­kim cen­trom Jus­ti­nom Ha­mil­to­nom. Ka­ko je nje­mu maj­ka Hr­va­ti­ca, on je s odu­šev­lje­njem pri­hva­tio po­ziv, ali on­da se odjed­nom po­ja­vio in­te­res NBA klu­bo­va za nje­ga pa je i on ot­pao. A ka­da je to pos­ta­lo si­gur­no, iz­bor­nik je po­ziv pos­lao Dar­ku Pla­ni­ni­ću ko­ji se već su­tra­dan oda­zvao i odu­še­vio mno­ge. Ka­ko su­igra­če, ta­ko i ko­šar­ka­šku jav­nost ko­ja o nje­mu ni­je ima­la do­volj­no jas­nu pre­dodž­bu. A Dar­ko se po­ka­zao čvr­stim i ka­rak­ter­nim cen­trom, pre­ko ko­jeg nit­ko ni­je la­ko za­bi­jao. Mi­nu­ta­žu je di­je­lio s Bi­la­nom pa je na kon­cu is­pa­lo da nam cen­tar­ska po­zi­ci­ja i ni­je bi­la tak­va bolj­ka kak­vu se naj­av­lji­va­lo. Is­to vri­je­di i za po­zi­ci­ju ra­zi­gra­va­ča na ko­joj su mi­nu­te di­je­li­li pr­vi ra­zi­gra­vač Ro­ko Ukić, ali i “com­bo” bek Kru­no Si­mon te još je­dan lje­vo­ru­ki bra­nič Lu­ka Ba­bić. Lo­ko­mo­ti­va mom­ča­di, ci­je­lo ovo lje­to, bio je Bog­da­no­vić ko­ji je pos­tao i naj­bo­lji stri­je­lac olim­pij­skog tur­ni­ra. Bo­jan je do­bro klik­nuo sa Ša­ri­ćem pa je taj mla­dac dao pu­no mom­ča­di, na­ža­lost ne i u če­t­vr­t­fi­na­lu sa Sr­bi­jom. No, Da­ri­ju ni­je za za­mje­ri­ti jer je sr­ča­ni bo­rac. I dok se Si­mon po­t­vr­dio kao kre­ati­van igrač o ko­jem ovi­si es­tet­ski do­jam, He­zo­nja se naj­a­vio kao igrač ko­ji bi u go­di­na­ma ko­je do­la­ze tre­bao no­si­ti igru. Tre­ba se na­da­ti da ovo­ljet­na kom­pak­t­nost, kak­vu smo du­go če­ka­li, ne­će tek ta­ko nes­ta­ti i da će na slje­de­ćem Eu­ro­ba­ske­tu re­pre­zen­ta­ci­ja iz­gle­da­ti svje­ži­je i bo­lje jer su­per­ta­len­ti po­put Dra­ga­na Ben­de­ra, An­te Ži­ži­ća i Ivi­ce Zub­ca već ku­ca­ju na vra­ta. Tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!

Pro­lje­će je obi­lje­ži­la tra­ka­vi­ca oko iz­bor­ni­ka, a Pe­tro­vi­ćev iz­bor či­nio se kao po­tez očaj­ni­ka Za raz­li­ku od iz­bor­ni­ka Fran­cu­ske i Sr­bi­je, Aco je deč­ki­ma uo­či OI dao 10 da­na od­mo­ra i po­go­dio

20 po­ena raz­li­ke na­pra­vi­la je Sr­bi­ja u tre­ćoj če­t­vr­ti­ni su­sre­ta za po­lu­fi­na­le i to je bi­lo kob­no NBA Hr­vat­ska ima pe­to­ri­cu igra­ča u naj­ja­čoj li­gi svi­je­ta i oni će bi­ti okos­ni­ca re­pre­zen­ta­ci­je Pri­je ma­nje od go­di­nu da­na Ve­li­mir Pe­ra­so­vić je s...

Bog­da­no­vić je li­der mom­ča­di, a Si­mon pra­va po­kre­tač­ka sna­ga

Da­rio Ša­rić nas je no­sio sve do utak­mi­ce sa Sr­bi­ma, gdje je na­ža­lost ‘iz­go­rio’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.