1990.

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U ra­nu zo­ru po­gi­nu­la je kom­plet­na tre­ća smje­na ja­me Do­br­nja jug u sklo­pu Ti­to­vih rud­ni­ka Kre­ka u Tuz­li. Bi­la je to naj­mla­đa smje­na u ko­joj su ru­da­ri pro­sječ­no ima­li 27 go­di­na, a iza 180 po­gi­nu­lih os­ta­lo je 365 dje­ce. Vje­šta­ci su za­klju­či­li da je os­nov­ni uz­rok nez­go­de eks­plo­zi­ja obla­ka ug­lje­ne pra­ši­ne, do ko­jeg je doš­lo ne­pra­vil­nim mi­ni­ra­njem če­lič­ne pod­gra­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.