1995.

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Blur je iz­bio na pr­vo mjes­to bri­tan­ske ljes­tvi­ce sin­glo­va s pje­smom “Co­un­try Ho­use” i ta­ko po­bi­je­dio Oa­sis u ve­li­kom dvo­bo­ju za naj­ve­ću atrak­ci­ju bri­tan­skog po­pa. Na­ime, oba su sas­ta­va no­ve sin­glo­ve obja­vi­li is­ti dan. I dok je Blur svoj pro­dao u 270.000 pri­mje­ra­ka, Oa­si­so­vu je “Roll with It” ku­pi­lo 220.000 fa­no­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.