Mi­la­no­vić nas po­sva­dio sa su­sje­di­ma i po­la EU

Sva­đa­lač­ka, ne­pris­toj­na i opas­na re­to­ri­ka i da­lje je dio po­li­tič­kog di­skur­sa pred­sjed­ni­ka SDP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Vod­stvo HSS-a pro­mi­je­ni­lo je stra­nu i sklo­pi­lo tr­go­vač­ku ko­ali­ci­ju sa SDP-om na­kon što im je obe­ćao ve­lik broj fo­te­lja, što na­ma ni­je pa­lo na pa­met uči­ni­ti

Odras­tao sam u za­gre­bač­koj Du­bra­vi, slu­šao sam rock i no­vi val, a Joh­n­ny Cash je­dan je od naj­ve­ćih glaz­be­ni­ka svih vre­me­na... Mi­li­jan Br­kić, za­mje­nik še­fa HDZ-a, na iz­bo­ri­ma se bo­ri za pre­fe­ren­ci­jal­ni glas, u in­ter­v­juu go­vo­ri o svo­joj kam­pa­nji, ali i HDZ-ovu su­par­ni­ku SDP-u.

Što se do­go­di­lo u ovoj kam­pa­nji pa vi no­si­te ma­ji­cu s ime­nom Jo- hn­nyja Ca­sha, a SDP-ov Ma­ras je htio u dru­goj iz­bor­noj an­ga­ži­ra­ti Gaz­de, kao da se do­go­di­la inver­zi­ja?

For­ma­tiv­ne, mla­da­lač­ke go­di­ne pot­kraj biv­še dr­ža­ve, pro­ži­vio sam u Za­gre­bu i za­gre­bač­koj Du­bra­vi, kvar­tu Pr­lja­vog ka­za­li­šta, iz­la­zio s druš­tvom, slu­šao rock, no­vi val… Osim to­ga, za raz­li­ku od mno­gih, uvi­jek sam s po­no­som is­ti­cao svo­je her­ce­go­vač­ke ko­ri­je­ne pa se nit­ko ni­je za­ni­mao za mo­ju pri­pad­nost i Za­gre­bu, lju­ba­vi pre­ma nje­mu i svom kvar­tu Du­bra­vi te grad­skom asfal­tu na ko­jem sam odras­tao… Is­to ta­ko, ni­kad ni­sam jav­no iz­no­sio ne­ke pri­vat­ne pre­fe­ren­ci­je o glaz­bi ko­ju slu­šam, fil­mo­vi­ma ko­ji su utje­ca­li na me­ne, ni­sam iz­vla­čio sli­ke iz obi­telj­skog al­bu­ma… Ta­ko i da­nas stro­go raz­dva­jam svoj po­li­tič­ki an­ga­žman od obi­te­lji, ko­ju ni­kad ni­sam ko­ris­tio u pro­mo­tiv­ne svr­he i iz­la­gao je ka­me­ra­ma. Uvi­jek sam dje­lo­vao iz po­za­di­ne, ka­ko u Do­mo­vin­skom ra­tu, ta­ko i u stran­ci, ne op­te­re­ću­ju­ći se me­di­ji­ma i uos­ta­lom, mno­gim la­ži­ma ko­je su se o me­ni pi­sa­le. Ina­če, Joh­n­ny Cash je u svom i ži­vo­tu dru­gih pro­na­la­zio in­s­pi­ra­ci­ju za svo­je sjaj­ne pje­sme. On je bio po­se­ban čo­vjek i za me­ne, je­dan od naj­ve­ćih glaz­be­ni­ka svih vre­me­na. Ra­do slu­šam nje­go­vu glaz­bu. A što se ti­če Ma­ra­sa, mo­gu­će da je i on “fan” Gaz­da pa ih je za­to htio an­ga­ži­ra­ti za kam­pa­nju. Mo­žda Ma­ras po­ku­ša­va glaz­bom uči­ni­ti za Sla­vo­ni­ju ono što ni­je dje­li­ma...

Ka­že­te da će­te u Sa­bo­ru bi­ti glas na­ro­da, za­što vi vi­še ne­go ne­ki dru­gi zas­tup­nik i na či­je gla­so­ve ra­ču­na­te?

Odu­vi­jek is­ti­čem da po­sao po­li­ti­ča­ra ni­je vla­da­ti, ne­go slu­ži­ti svom na­ro­du. I da se ni­kad ne smi­je­mo iz­di­za­ti iz­nad svog na­ro­da. Ta­ko sam uvi­jek nas­to­jao dje­lo­va­ti, bi­ti bli­zak na­ro­du, slu­ša­ti pro­ble­me “obič­nih” lju­di. Ni­sam za­bo­ra­vio svo­je ko­ri­je­ne. Uvi­jek go­vo­rim da je sa­mo dra­gi Bog iz­nad na­ro­da. Tko god se po­ku­šao sta­vi­ti iz­nad na­ro­da, do­ži­vio je svoj po­če­tak i kraj u is­to­me tre­nut­ku. Ot­kad sam za­po­čeo svoj po­li­tič­ki put, ži­vim s te­re­nom i znam ka­ko je kad se lju­di osje­ća­ju ne­moć­ni jer dru­gi od­lu­ču­ju o nji­ho­vim sud­bi­na­ma, a oni ne­ma­ju pra­vo gla­sa! E, za­to že­lim bi­ti nji­hov glas i svi ko­ji me poz­na­ju, zna­ju da ću taj po­sao ra­di­ti du­šom i sr­cem!

U dru­goj iz­bor­noj će­te se za gla­so­ve na­tje­ca­ti s Mi­la­nom Ban­di­ćem, pro­cje­ne su da pu­ca­te na slič­no bi­rač­ko ti­je­lo, ali i da vam je kon­ku­ren­ci­ja Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. Ta­ko­đer, dru­gu iz­bor­nu je­di­ni­cu ana­li­ti­ča­ri dr­že od­lu­ču­ju­ćom za re­zul­tat iz­bo­ra?

Ne op­te­re­ću­jem se iz­bor­nim kom­bi­na­to­ri­ka­ma niti ti­me što ra­de dru­gi ko­le­ge, s tim da sam svo­jim ko­le­ga­ma uvi­jek na ras­po­la­ga­nju. Mi ni­smo kon­ku­ren­ci­ja ne­go mom­čad. Sva­ki pre­fe­ren­ci- jal­ni glas za bi­lo ko­jeg kan­di­da­ta ili kan­di­dat­ki­nju je glas za lis­tu HDZ-a i to je ono što mi je naj­važ­ni­je. Ja sam sva­ki dan na te­re­nu. Raz­go­va­ram s lju­di­ma, slu­šam nji­ho­ve pro­ble­me. Evo, uz­mi­te, pri­mje­ri­ce, pi­ta­nja ko­nač­nog do­vr­šet­ka bi­lo­gor­sko-po­drav­skog ip­si­lo­na, bo­lje pro­met­ne po­ve­za­nos­ti Ko­priv­ni­ce, iz­grad­nju na­dvož­nja­ka i pra­vog cen­tra u Du­gom Se­lu ili rje­še­nje za efi­ka­san pro­met­ni sus­tav Du­bra­ve i Se­sve­ta.

Mo­že li SDP s Na­rod­nom ko­ali­ci­jom i HSS-om za­hva­tit ve­ći dio bi­rač­kog ti­je­la ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma?

Na­kon če­ti­ri go­di­ne man­da­ta Ku­ku­ri­ku Vla­de na če­lu sa Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem, na proš­lim iz­bo­ri­ma SDP- ova ko­ali­ci­ja do­seg­nu­la je svoj mak­si­mum. U to sam uvje­ren po­seb­no jer su na te iz­bo­re iš­li s po­zi­ci­je vlas­ti. Če­ti­ri go­di­ne nji­ho­va man­da­ta obi­lje­ži­li su pad druš­tve­nog stan­dar­da, is­e­lja­va­nje mla­dih i sro­za­va­nje ugle­da Hr­vat­ske u svi­je­tu. Iz tog man­da­ta iz­aš­li smo po­sva­đa­ni sa svim su­sje­di­ma i po­la Eu­ro­pe. A evo iz sve­ga ovih da­na či­ni se da je ta sva­đa­lač­ka, ne­pris­toj­na i opas­na re­to­ri­ka i da­lje dio po­li­tič­kog di­skur­sa Z. Mi­la­no­vi­ća. Vod­stvo HSS-a sklo­pi­lo je tr­go­vač­ku ko­ali­ci­ju sa SDP-om na­kon što im je obe­ća­no mno­go fo­te­lja, što na­ma ni­je pa­da­lo na pa­met uči­ni­ti. Ve­li­ki broj tra­di­ci­onal­nih bi­ra­ča HSS-a ni­je po­dr­žao tak­vu od­lu­ku, a nji­hov biv­ši pred­sjed­nik Bran­ko Hrg pri­klju­čio se lis­ti HDZ-a kao neo­vis­ni kan­di­dat. Si­gu­ran sam ka­ko će Narodna ko­ali­ci­ja do­bi­ti ma­nje man­da­ta ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma. A HDZ kao sto­žer­na hr­vat­ska stran­ka iz­la­zi na iz­bo­re sa­mos­tal­no te sam si­gu­ran da će­mo opet po­ka­za­ti svo­ju sna­gu.

Do­bi­li ste rok od go­di­nu da­na da na­pi­še­te no­vi di­plom­ski rad, ali na to ste se rje­še­nje ža­li­li. Za­što?

Uvi­jek sam bio le­ga­list. Ja ni­sam prav­nik, pa ću o to­me pri­ča­ti kao prav­ni la­ik, iz sr­ca. Op­tu­ži­li su me, do­pus­ti­te mi da za­dr­žim svo­je pra­vo bra­ni­ti se i do­ka­za­ti ne­vi­nost do ko­nač­nog pra­vo­ri­je­ka ko­jim ću ski­nu­ti lja­gu sa svo­jeg ime­na. Kao čo­vjek s le­gi­ti­mi­te­tom dat ću sve od se­be da do­đem do ko­nač­ne prav­de. Pra­vo ili prav­da ni­je di­le­ma – i pra­vo i prav­da!!!

Op­tu­ži­li su me, ali bra­nit ću se, do­ka­za­ti ne­vi­nost i ski­nu­ti lja­gu sa svog ime­na. Do­ći ću do ko­nač­ne prav­de!

Mi­li­jan Br­kić, za­mje­nik še­fa HDZ-a, u dru­goj je­di­ni­ci sa zad­njeg, 14. mjes­ta bo­ri se za ula­zak u Sa­bor, ali i za po­zi­ci­ju u stran­ci osvo­je­nim pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.