Tra­ži­li ra­nje­nog ve­pra, pu­ška jed­nog lov­ca opa­li­la i ubi­la De­ja­na Kap­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Za­sad se još ne zna ka­ko je doš­lo do pu­ca­nja, a lo­vac či­ja je pu­ška opa­li­la u sta­nju je šo­ka. De­jan Kapš (37) bio je is­ku­san lo­vac i šu­mar U lo­vu u pri­vat­nom lo­vi­štu na po­dru­čju Bo­si­lje­va u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji ju­čer uju­tro smrt­no je stra­dao De­jan Kapš (37) iz Vr­bov­skog, is­ku­san lo­vac i šu­mar. U pri­vat­nom lo­vi­štu Obr­ta Ton­ko­vić iz Za­gre­ba, či­ji je vlas­nik Ne­ven­ko Ton­ko­vić, tre­bao je sa svo­jim psi­ma tra­ga­či­ma, iz­vjež­ba­nim da na­la­ze ra­nje­ne ži­vo­ti­nje po šu­ma­ma, kroz gus­tiš u šu­mi pro­na­ći ra­nje­nog ve­pra. U jed­nom tre­nut­ku doš­lo je do opa­lje­nja pu­ške jed­nog od lo­va­ca iz ne­ut­vr­đe­nih raz­lo­ga, a me­tak je po­go­dio ne­sret­nog De­ja­na ko­ji je pre­mi­nuo na li­cu mjes­ta. Lo­vac či­ja je pu­ška opa­li­la, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, u sta­nju je šo­ka. U sku­pi­ni lo­va­ca, na­vod­no je bio i sin vlas­ni­ka lo­vi­šta ko­ji je ta­ko­đer šo­ki­ran tra­ge­di­jom. – De­jan je bio vr­hun­ski lo­vac, član čak tri­ju lo­vač­kih dru­šta­va, jed­nog i u Slo­ve­ni­ji. Ne­ma lo­vi­šta, od Dal­ma­ci­je, Sla­vo­ni­je, Slo­ve­ni­je i Gor­skog ko­ta­ra, gdje ni­je bio. Lov­ci su ga zva­li baš i zbog tre­ni­ra­nih pa­sa s ko­ji­ma je tra­gao za ži­vo­ti­nja­ma. Bio je ško­lo­van i stru­čan, di­plo­mi­rao je šu­mar­stvo, a u Osi­je­ku i lov­s­tvo – ka­zao nam je Da­mir Ba­bić, pred­sjed­nik Lo­vač­kog druš­tva Li­pov vrh iz Se­ve­ri­na na Ku­pi či­ji je De­jan bio član. De­jan je ina­če ra­dio u Šu­ma­ri­ji Vr­bov­sko, imao je su­pru­gu i sin­či­ća.

De­jan Kapš ra­dio je u šu­ma­ri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.