Okup­lja­ju se čla­no­vi Mi­nis­tar­stva ma­gi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (sl)

Mno­gi ovih da­na pri­pre­ma­ju pla­šte­ve, ča­rob­ne šta­pi­će, vje­šti­čje še­ši­re... Jer na­kon što je ne­dav­no u Za­gre­bu os­no­va­no Mi­nis­tar­stvo ma­gi­je, Udru­ga lju­bi­te­lja Har­ryja Pot­te­ra su­tra će pred­sta­vi­ti svoj rad. Na lo­ka­ci­ji ko­ju još dr­že taj­nom, fa­no­vi po­pu­lar­nog ča­rob­nja­ka ras­prav­ljat će o dje­lo­va­nju udru­ge, ali i or­ga­ni­zi­ra­ti na­grad­ne igre, kvi­zo­ve i pre­da­va­nja, za što će pros­tor nji­ho­va mi­nis­tar­stva bi­ti ure­đen u ma­gič­nom sti­lu. Oče­ku­je se do­la­zak broj­nih čla­no­va u te­mat­skim kos­ti­mi­ma, a de­ta­lji o do­ga­đa­ju mo­gu se pro­na­ći na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci Mi­nis­tar­stva ma­gi­je Hr­vat­ska.

MI­NIS­TAR­STVO MA­GI­JE

Fa­no­vi Har­ryja Pot­te­ra Or­ga­ni­zi­rat će se i na­grad­ne igre, kvi­zo­vi, pre­da­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.