Pi­škor­ni­ca d.o.o. pre­uzi­ma pos­tro­je­nje ‘kra­lja ot­pa­da’

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Hr­vo­je Šla­bek

Po­ten­ci­jal­na ve­li­ka ak­vi­zi­ci­ja u sek­to­ru ot­pa­da mo­ti­vi­ra­na je od­bi­ja­njem Vla­de da pri­hva­ti Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom od 2016. do 2022. hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net Pi­škor­ni­ca d.o.o. iz Ko­priv­nič­kog Ivan­ca, jav­na re­gi­onal­na tvrt­ka za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom, uš­la je u pro­ces pre­uzi­ma­nja C.I.O.S.-ova pos­tro­je­nja za me­ha­nič­ko-bi­olo­šku obra­du ot­pa­da u Va­ra­ždi­nu, je­di­nog tak­vog funk­ci­onal­nog pos­tro­je­nja u Hr­vat­skoj. Pre­ma za­sad nes­luž­be­nim, ali po­uz­da­nim in­for­ma­ci­ja­ma, gru­pa­ci­ja u suv­las­niš­tvu hr­vat­skog “kra­lja ot­pa­da” Pe­tra Pri­pu­za po­zi­tiv­no je od­go­vo­ri­la na pi­smo na­mje­re odas­la­no iz Pi­škor­ni­ce j.d.o.o., tvrt­ke kće­ri Pi­škor­ni­ce d.o.o., te je u ti­je­ku du­bin­sko sni­ma­nje tvrt­ke C.I.O.S. MBO Va­ra­ždin.

Šu­te o pre­go­vo­ri­ma

Po­ten­ci­jal­na ve­li­ka ak­vi­zi­ci­ja u sek­to­ru ot­pa­da mo­ti­vi­ra­na je, ka­ko doz­na­je­mo, od­bi­ja­njem ak­tu­al­ne Vla­de da pri­hva­ti Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom za raz­dob­lje od 2016. do 2022. Mos­to­va mi­nis­tra Sla­ve­na Do­bro­vi­ća, ko­ji je na­išao na ve­li­ke ot­po­re zbog ra­di­kal­nih pro­mje­na ko­je do­no­si. Do­bro­vić je, ukrat­ko, na­mje­ra­vao sto­pi­ra­ti grad­nju glo­maz­nih re­gi­onal­nih cen­ta­ra za ot­pad te je po­nu­dio re­cik­la­žu “na kuć­nom pra­gu” i u ma­lim sor­tir­ni­ca­ma. S ob­zi­rom na to da taj plan ni­je pro­šao, Hr­vat­ska će, pre­ma sve­mu su­de­ći, os­ta­ti bez oko po­la mi­li­jar­de eura europ­skog nov­ca za ure­đe­nje sek­to­ra ot­pa­da te će ujed­no – u če­mu se svi sla­žu – od 1. si­ječ­nja 2018. pla­ća­ti pe­na­le EU jer ne­će is­pu­ni­ti obve­zu o opo­ra­bi naj­ma­nje 50 pos­to ot­pa­da u 2020. go­di­ni. – Go­to­vo je si­gur­no da će dr­ža­va pe­na­le pre­ba­ci­ti na ple­ća žu­pa­ni­ja, a to one ne­će mo­ći pod­ni­je­ti. Pre­ma kal­ku­la­ci­ja­ma ra­đe­ni­ma na te­me­lju pe­na­la ko­je su pla­ća­le ne­ke dru­ge dr­ža­ve, tro­šak kaz­ne iz­no­sit će mo­žda i 10.000 eura po žu­pa­ni­ji dnev­no – ka­zao nam je upu­će­ni iz­vor iz struč­nih kru­go­va ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. Što se sje­ve­ra Hr­vat­ske ti­če, za ko­ji je za­du­že­na Pi­škor­ni­ca d.o.o., is­to­ime­ni re­gi­onal­ni centar si­gur­no se ne­će iz­gra­di­ti do 2018., ka­ko je to pr­vo­bit­no pla­ni­ra­no, ne­go će pro­ra­di­ti naj­ra­ni­je 2020., i to u slu­ča­ju da no­va Vla­da de­fi­ni­tiv­no od­ba­ci Do­bro­vi­ćev plan. Upra­vo ka­ko bi iz­bje­gla pla­ća­nje pe­na­la za Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ku, Va­ra­ždin­sku, Me­đi­mur­sku i Kra­pin­sko-za­gor­sku žu­pa­ni­ju u tom dvo­go­diš­njem “in­ter­reg­nu­mu”, a ko­ji pre­ma spo­me­nu­toj pro­cje­ni iz­no­se ne­vje­ro­jat­nih 220 mi­li­ju­na ku­na, Pi­škor­ni­ca d.o.o. že­li pre­uze­ti C.I.O.S.-ovo pos­tro­je­nje i ta­ko is­pu­ni­ti obve­zu u opo­ra­bi ot­pa­da. Obje tvrt­ke za­sad su za­kop­ča­ne do gr­la kad je ri­ječ o pre­go­vo­ri­ma. – Mo­že­mo po­t­vr­di­ti in­for­ma­ci­ju da nam je tvrt­ka Pi­škor­ni­ca - sa­na­cij- sko od­la­ga­li­šte j.d.o.o. upu­ti­la upit za kup­nju tvrt­ke C.I.O.S. MBO d.o.o. Va­ra­ždin, ali za­sad ne­ma pro­mje­na u sta­tu­su i vlas­niš­tvu tvrt­ke – po­ru­či­li su nam iz ure­da upra­ve gru­pa­ci­je C.I.O.S., iz­bjeg­nuv­ši od­go­vor na pi­ta­nje je­su li sprem­ni pro­da­ti pos­tro­je­nje i zbog če­ga.

Što je s Bre­zjem?

Mla­den Jo­zi­no­vić, di­rek­tor Pi­škor­ni­ce d.o.o., ju­čer ni­je imao ko­men­ta­ra na in­for­ma­ci­ju o pre­uzi­ma­nju va­ra­ždin­skog pos­tro­je­nja. Me­đu­tim, pri­je mje­sec da­na, pri­li­kom pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra ko­jim je ta tvrt­ka za 3,5 mi­li­ju­na ku­na ku­pi­la Priz­mu, ma­lo pri­vat­no ko­mu­nal­no po­du­ze­će, ka­zao je ka­ko to ne­će bi­ti nji­ho­va je­di­na ak­vi­zi­ci­ja u ovoj go­di­ni. – Do­bi­li smo su­glas­nost i ako do je­se­ni us­pi­je­mo za­vr­ši­ti, tom će­mo ak­vi­zi­ci­jom do te­me­lja za­tres­ti po­sao gos­po­da­re­nja ot­pa­dom na ni­vou dr­ža­ve – iz­ja­vio je ta­da on. Pi­škor­ni­ca d.o.o., ko­ja za­poš­lja­va oko 30 lju­di, ove bi go­di­ne tre­ba­la do­seg­nu­ti ukup­ne pri­ho­de od oko 25 mi­li­ju­na ku­na, što bi bi­lo de­set pu­ta vi­še ne­go la­ni. C.I.O.S. MBO, pak, za­poš­lja­va dva­de­se­tak rad­ni­ka i ukup­ni pri­ho­di la­ni su mu iz­no­si­li oko šest mi­li­ju­na ku­na, uz gu­bi­tak od 14 mi­li­ju­na ku­na. Mo­žda se u po­to­njem po­dat­ku kri­je raz­log zbog ko­jeg je gru­pa­ci­ja Pe­tra Pri­pu­za sprem­na pro­da­ti va­ra­ždin­sko pos­tro­je­nje. Zbog nje­go­ve lo­ka­ci­je – u pred­gra­đu Bre­zju, gdje se na­la­ze i fa­moz­ne va­ra­ždin­ske ba­le – u ku­lo­ari­ma se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da će Pi­škor­ni­ca d.o.o. “u pa­ke­tu” pre­uze­ti i njih te ih odves­ti na svoj de­po­nij u Ko­priv­nič­ko­me Ivan­cu, me­đu­tim to u ovo­me tre­nut­ku ni te­oret­ski ni­je mo­gu­će jer je i da­lje na sna­zi ugo­vor o kon­ce­si­ji iz­me­đu Gra­da Va­ra­ždi­na i tvrt­ke Ce­zar (iz sas­ta­va gru­pa­ci­je C.I.O.S.) za zbri­nja­va­nje ba­la na od­la­ga­li­štu u sla­von­skoj op­ći­ni Da­vor.

Ak­tu­al­ni mi­nis­tar S. Do­bro­vić na­mje­ra­vao je sto­pi­ra­ti grad­nju glo­maz­nih cen­ta­ra za ot­pad RU­ŽA TOMAŠIĆ: Ovr­š­ni za­kon sa­mo je još jed­na om­ča oko vra­ta za sva­kog hr­vat­skog gra­đa­ni­na i tre­ba ga mi­je­nja­ti, ali is­tin­ski, a ne kao do­sad

dnev­no mo­gao bi iz­no­si­ti tro­šak kaz­ne po žu­pa­ni­ji ko­ja ne mo­že is­pu­ni­ti EU obve­zu o opo­ra­bi naj­ma­nje 50 pos­to ot­pa­da. To­li­ko su, na­ime, pla­ća­le ne­ke dru­ge dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.