U Sar­va­šu 156 ubo­da ko­ma­ra­ca u 15 mi­nu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (slš)

Ak­tiv­nost ko­ma­ra­ca u Osi­je­ku po­pri­lič­no je vi­so­ka za ko­lo­voz pa i struč­nja­ci ima­ju pu­ne ru­ke pos­la s tre­ti­ra­njem. “Naj­žeš­ći” su u pri­grad­skim na­se­lji­ma, pa je ta­ko u Viš­njev­cu iz­mje­re­no 109 ubo­da u 15 mi­nu­ta, a u Sar­va­šu čak 156. Ape­li­ra se na gra­đa­ne da i sa­mi po­mog­nu u bor­bi pro­tiv na­pas­ni­ka, ta­ko da naj­ma­nje jed­nom tjed­no praz­ne ili mi­je­nja­ju vo­du u va­za­ma, kan­ta­ma i ba­čva­ma, sprem­ni­ke s vo­dom za­tvo­re pok­lop­ci­ma ili gus­tim mre­ža­ma.

Pi­škor­ni­ca zbri­nja­va ot­pad u Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­koj, Va­ra­ždin­skoj, Me­đi­mur­skoj i Kra­pin­sko­za­gor­skoj žu­pa­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.