Mer­kel na uda­ru Be­ča

Aus­trij­ski mi­nis­tar obra­ne Do­sko­zil po­ru­čio kan­ce­lar­ki da su nje­zi­ne iz­ja­ve neo­d­go­vor­ne te da ‘Aus­tri­ja ne­će bi­ti nje­mač­ka če­ka­oni­ca’

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

‘Aus­tri­jan­ci na­pa­da­ju Mer­kel’ – ta­ko je na iz­ja­ve iz Aus­tri­je re­agi­rao nje­mač­ki ta­blo­id Bild, dok Mer­kel obi­la­zi EU u po­tra­zi za do­go­vo­rom Mje­sec da­na pri­je po­nov­lje­nih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Aus­tri­ji, na ko­ji­ma će opet bi­ti važ­no pi­ta­nje iz­bje­gli­ca, iz Aus­tri­je je oda­pe­ta stre­li­ca u Ber­lin, i to iz us­ta so­ci­jal­de­mo­krat­skog mi­nis­tra obra­ne Han­sa Pe­te­ra Do­sko­zi­la.

‘Ne­od­go­vor­na po­li­ti­ka’

‘Aus­tri­ja ne­će bi­ti če­ka­oni­ca Nje­mač­ke’, po­ru­čio je mi­nis­tar u in­ter­v­juu beč­kom Kro­nen Ze­itun­gu, tra­že­ći da se nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel jas­no odre­di po pi­ta­nju iz­bje­gli­ca. Do­sko­zil je oš­tro kri­ti­zi­rao kan­ce­lar­ki­nu do­sa­daš­nju po­li­ti­ku. La­ni je Mer­kel za iz­bje­glič­ku kri­zu rek­la “mi to mo­že­mo”, a Do­sko­zil sad is­ti­če ka­ko je to bi­la ne­od­go­vor­na po­li­ti­ka. – Ako se i da­lje pro­mo­vi­ra “kul­tu­ra do­bro­doš­li­ce”, to sa­mo vo­di do no­vog va­la iz­bje­gli­ca pre­ma Eu­ro­pi – re­kao je. Objaš­nja­va i ka­ko je ove go­di­ne re­gis­tri­ra­no 100 ti­su­ća mi­gra­na­ta, no ve­ći­na vi­še ni­je iz Si­ri­je, ne­go iz Afri­ke. Iz Ni­ge­ri­je je 20 pos­to iz­bje­gli­ca, sli­je­de iz­bje­gli­ce iz Eri­tre­je, Gam­bi­je, Bje­lo­kos­ne Oba­le, Su­da­na i Gvi­ne­je. – Tre­ba sa­mo po­gle­da­ti Ita­li­ju ko­ja je pre­op­te­re­će­na i pre­pu­šte­na sa­ma se­bi. Ako su usred Mi­la­na pos­tav­lje­ni ša­to­ri, nit­ko ne mo­že re­ći da se iz­bje­glič­ki val na ra­zu­man na­čin mo­že sav­la­da­ti – re­kao je aus­trij­ski mi­nis­tar. Ita­li­ja se za­is­ta bo­ri s vi­še od 70 ti­su­ća iz­bje­gli­ca ko­ji su sti­gli ove go­di­ne sa­mo do po­čet­ka sr­p­nja, ali pro­blem je u to­me što su su­sjed­ne zem­lje, Fran­cu­ska, Švi­car­ska i Aus­tri­ja, za­tvo­ri­le gra­ni­ce, a Afri­kan­ci že­le do­ći do Nje­mač­ke ili En­gle­ske. Sad kad vi­še ne mo­gu iz­a­ći iz Ita­li­je, mno­gi se od­lu­ču­ju za­tra­ži­ti azil u toj zem­lji. Me­đu­tim, pi­ta­nje je ka­ko se ta­li­jan­ske vlas­ti no­se s iz­bje­glič­kim va­lom, jer u Mi­la­nu je ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di, što i ni­je mno­go za mi­li­jun­ski grad, pa bi se vlas­ti mo­gle po­bri­nu­ti da Afri­kan­ci ne spa­va­ju po uli­ca­ma i par­ko­vi­ma oko glav­nog ko­lo­dvo­ra. Za­nim­lji­vo je tu i što aus­trij­ski mi­nis­tar, ko­ji je za­tvo­rio put iz­bje­gli­ca­ma iz Ita­li­je, ka­že ka­ko je Ita­li­ja pre­pu­šte­na sa­ma se­bi. Na pi­ta­nje što će uči­ni­ti ako opet do­đe do ma­sov­nog pri­lje­va iz­bje­gli­ca na gra­nič­nom pri­je­la­zu Bren­ner, mi­nis­tar ka­že da će ta­da po­ja­ča­ti kon­tro­lu. Do­sko­zil po­zi­va na hi­tan sum­mit Eu­rop­ske uni­je, ka­ko bi se ko­nač­no de­fi­ni­ra­la za­jed­nič­ka iz­bje­glič­ka po­li­ti­ka, da se osi­gu­ra da iz­bje­gli­ce ko­ji ne do­bi­ju azil bu­du za­is­ta vra­će­ni te da vanj­ska gra­ni­ca Uni­je bu­de za­tvo­re­na. Po­zi­va Mer­kel da jas­no ka­že ko­li­ko iz­bje­gli­ca mo­že pri­mi­ti. Iz­ja­ve aus­trij­skog mi­nis­tra pre­nio je i nje­mač­ki ta­blo­id Bild, s nas­lo­vom u kom ka­žu ka­ko Aus­tri­jan­ci na­pa­da­ju Mer­kel, ali za njih ka­žu umjes­to “Ös­ter­re­ic­her” “Ösi” što je di­je­lom ša­ljiv, di­je­lom po­gr­dan nje­mač­ki na­ziv za is­toč­ne su­sje­de. Do­sko­zil je uvje­ren i da se EU ne smi­je os­la­nja­ti na do­go­vor s Tur­skom. – Tur­sku vla­du pos­li­je po­s­ljed­njih do­ga­đa­ja i iz­ja­va ne smi­je se shva­ća­ti oz­bilj­no. Eu­ro­pa mo­ra bi­ti u sta­nju za­šti­ti­ti svo­je gra­ni­ce i bez do­go­vo­ra s Tur­skom – ka­že aus­trij­ski mi­nis­tar, do­da­ju­ći ka­ko je Tur­ska da­le­ko od uki­da­nja vi­za za­to što ne do­se­že eu­rop­ske stan­dar­de.

Na­pa­di i iz Ba­var­ske

U me­đu­vre­me­nu, An­ge­la Mer­kel se u raz­go­vo­ri­ma s europ­skim ko­le­ga­ma pri­pre­ma za no­vu fa­zu u po­li­ti­ci pre­ma iz­bje­gli­ca­ma. Mer­kel obi­la­zi eu­rop­ske glav­ne gra­do­ve, u sklo­pu pri­pre­me nes­luž­be­nog sum­mi­ta Eu­rop­ske uni­je 16. ruj­na u Bra­tis­la­vi. Jed­no od važ­nih pi­ta­nja o ko­ji­ma Mer­kel raz­go­va­ra s ko­le­ga­ma je i pi­ta­nje iz­bje­glič­ke kri­ze. U Pra­gu su je do­če­ka­li su i de­mons­tran­ti. Po­pu­lar­nost nje­mač­ke kan­ce­lar­ke ti­je­kom lje­ta je pa­la, upra­vo zbog nje­zi­ne po­li­ti­ke otvo­re­nih vra­ta pre­ma iz­bje­gli­ca­ma, a ras­te po­pu­lar­nost ba­var­skog pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka Kr­š­ćan­sko-so­ci­jal­ne uni­je (CSU) Hor­sta Se­eho­fe­ra, ko­ji žes­to­ko kri­ti­zi­ra iz­bje­glič­ku po­li­ti­ku An­ge­le Mer­kel. Me­đu­tim, u Kr­š­ćan­sko-de­mo­krat­skoj uni­ji (CDU) ne vi­de raz­lo­ga za pro­mje­nu smje­ra iz­bje­glič­ke po­li­ti­ke, tvr­de­ći da je pos­tig­nut cilj da se sma­nji do­la­zak iz­bje­gli­ca na­kon što ih je la­ni sti­glo mi­li­jun. Iz CDU-a po­ru­ču­ju ka­ko se va­lja po­tru­di­ti da se iz­bje­gli­ce ko­je ima­ju per­s­pek­ti­vu da os­ta­nu u Nje­mač­koj što pri­je in­te­gri­ra­ju.

Sve je vi­še mi­gra­na­ta ko­ji sti­žu iz Afrič­kih ze­ma­lja. Dio ih spa­va po že­ljez­nič­kim pos­ta­ja­ma i par­ko­vi­ma

Aus­trij­ski mi­nis­tar obra­ne bio je do­sad naj­o­š­tri­ji u kri­ti­ka­ma pre­ma služ­be­nom Ber­li­nu i za­tra­žio hit­ni sas­ta­nak oko pla­na vra­ća­nja iz­bje­gli­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.