Sa su­zav­cem i li­si­ca­ma htio se uba­ci­ti u kan­ce­lar­ki­nu ko­lo­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Če­ška po­li­ci­ja uhap­si­la je na­oru­ža­nog mu­škar­ca ko­ji se u če­t­vr­tak u Pra­gu po­ku­šao uba­ci­ti u auto­mo­bil­sku prat­nju nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, a ka­ko pre­no­si bri­tan­ski Mir­ror, mo­gu­će je da je kan­ce­lar­ka iz­bje­gla aten­tat. List na­vo­di da se mu­ška­rac ko­ji je vo­zio cr­ni Mer­ce­des po­ku­šao uba­ci­ti u pre­mi­jer­ki­nu prat­nju na pu­tu do pra­škog aero­dro­ma. Po po­li­cij­skim na­vo­di­ma mu­ška­rac je uhap­šen pod sum­njom da je pla­ni­rao zlo­čin ko­ji je us­mje­ren pro­tiv duž­nos­ni­ka i da su slu­čaj pre­uze­li de­tek­ti­vi. List na­vo­di da se vo­zač oglu­šio na po­li­cij­ska upo­zo­re­nja i da se pod sva­ku ci­je­nu htio pri­klju­či­ti ko­lo­ni. Na­kon što mu je po­li­ci­ja rek­la da će, ako se ne za­us­ta­vi, pu­ca­ti, stao je i iz­a­šao iz auto­mo­bi­la, na­kon če­ga je uhap­šen. Po­li­ci­ja je u nje­go­vu vo­zi­lu naš­la pa­li­cu, sprej sa su­zav­cem i li­si­ce. Mer­kel je bi­la u Pra­gu ka­ko bi s če­škim li­de­ri­ma raz­go­va­ra­la o mi­grant­skoj kri­zi.(H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.