SAD-u i Ru­si­ji sa­da je pri­mar­no uni­šti­ti ISIL

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - vanj­ska@ve­cer­nji.net Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ame­rič­ki i ru­ski še­fo­vi di­plo­ma­ci­je do­go­vo­ri­li su za­jed­nič­ko uni­šte­nje ISIL-a te raz­go­va­ra­li o za­oš­tra­va­nju od­no­sa u Ukra­ji­ni Sas­ta­nak ame­rič­kog dr­žav­nog taj­ni­ka Joh­na Ker­ryja s ru­skim ko­le­gom Ser­ge­jem La­vro­vom u Že­ne­vi do­la­zi u vri­je­me ka­da se sta­nje na bo­ji­štu mi­je­nja iz da­na u dan, po­go­to­vo na­kon ula­ska tur­skih sna­ga du­bo­ko u te­ri­to­rij Si­ri­je, gdje bi mo­glo do­ći do fron­tal­nog su­ko­ba iz­me­đu kur­d­skih sna­ga u Si­ri­ji i tur­skih spe­ci­ja­la­ca. Ia­ko je Tur­ska kre­nu­la u os­lo­bo­đe­nje gra­da Ja­ra­blu­sa, po­gra­nič­nog gra­da sa si­rij­ske stra­ne, od pri­pad­ni­ka ISIL-a, nji­hov je kraj­nji cilj očis­ti­ti gra­ni­cu i od kur­d­ske Je­di­ni­ce za na­rod­nu za­šti­tu (YPG). Bez ob­zi­ra na to što su i Ru­si i Ame­ri­kan­ci da­li ze­le­no svje­tlo za tu ak­ci­ju, i jed­ni i dru­gi su za­bri­nu­ti od mo­gu­će još ve­će eska­la­ci­je su­ko­ba. Na­ime, ula­zak tur­ske sna­ge u Si­ri­ju za­si­gur­no će pro­mi­je­ni­ti voj­nu rav­no­te­žu u ko­rist si­rij­ske umje­re­ne opor­be duž gra­ni­ce s Tur­skom. Ka­ko tvr­de i Ru­si i Ame­ri­kan­ci, glav­na te­ma raz­go­vo­ra Ker­ryja i La­vro­va bi­la je is­klju­či­vo voj­nog ka­rak­te­ra, a ni­je se raz­go­va­ra­lo o mo­gu­ćim mi­rov­nim do­go­vo­ri­ma i po­li­tič­kom rje­še­nju si­rij­skog pro­ble­ma. Iz­me­đu os­ta­log, raz­go­va­ra­li su o de­fi­ni­ra­nju sta­tu­sa si­rij­ske opor­be, od­nos­no raz­li­ko­va­nja te­ro­ris­ta i umje­re­nih, s ko­ji­ma se mo­že pre­go­va­ra­ti. Naj­važ­ni­je je što su se do­go­vo­ri­li o za­jed­nič­koj ope­ra­ci­ji ko­jom će u pot­pu­nos­ti uni­šti­ti te­ro­ris­tič­ku Is­lam­sku dr­ža­vu te po­ku­ša­ti ot­klo­ni­ti sve nes­po­ra­zu­me oko tak­ve vr­ste za­jed­nič­ke ope­ra­ci­je. Vi­so­ki iz­vor iz si­rij­ske voj­ske po­t­vr­dio je za Ve­čer­nji list ka­ko je si­rij­ski pred­sjed­nik Ba­shar alA­ssad za­bri­nut zbog ula­ska tur­skih sna­ga u tu zem­lju te pre­ko Ru­si­je tra­ži jam­s­tvo i Ame­ri­ke i Tur­ske da ta voj­na ope­ra­ci­ja ne­će bi­ti us­mje­re­na pro­tiv si­rij­ske re­žim­ske voj­ske i nje­go­vih sa­vez­ni­ka, li­ba­non­skog Hez­bol­la­ha i iran­ske re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de, po­go­to­vo na po­dru­čju Ale­pa. Is­to ta­ko, Ker­ry i La­vrov slož­ni su da je po­treb­no po­ku­ša­ti okon­ča­ti rat u Si­ri­ji dok je još Oba­ma na vlas­ti. Is­to ta­ko, osim o Si­ri­ji, raz­go­va­ra­lo se i o ukra­jin­skoj kri­zi i sma­nje­nju ten­zi­ja iz­me­đu Mo­sk­ve i Ki­je­va, ko­je su po­ras­le pri­je de­se­tak da­na.

Ker­ry i La­vrov do­go­vo­ri­li su za­jed­nič­ku ak­ci­ju uni­šte­nja ISIL-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.