Ka­ko je nas­ta­la kla­pa u ko­joj je po­čeo pje­va­ti Vin­ko Co­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Film “Kla­pa o’ mo­ga Tro­gi­ra” pra­ti pr­vo de­set­lje­će ra­da jed­nog od pr­vih for­mal­no us­tro­je­nih klap­skih ti­je­la os­no­va­nih u Dal­ma­ci­ji mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Ve­če­ras u 21 sat u dvo­ri­štu Mu­ze­ja gra­da Tro­gi­ra odr­žat će se pro­mo­ci­ja do­ku­men­tar­nog fil­ma “Kla­pa o’ mo­ga Tro­gi­ra” auto­ra To­ni­ja Koš­ći­ne i Iva­ne Ore­šić, ko­ji obra­đu­je os­nu­tak i pr­ve us­pje­he kla­pe Tro­gir od 1964. do 1974. go­di­ne, u de­set­lje­ću ko­je je, ka­ko is­ti­ču re­da­te­lji fil­ma, oču­va­lo iz­vor­no klap­sko pje­va­nje.

Pr­vi fes­ti­val u Omi­šu

Ve­te­ran­ski pos­tav tro­gir­ske kla­pe auto­ri pra­te kroz svje­do­čans­tva pro­ta­go­nis­ta to­ga vre­me­na uz broj­ne fo­to­gra­fi­je, za­pi­se i glaz­be­ne iz­ved­be. Is­ti­ču i nje­zin nas­tup na pr­vom Fes­ti­va­lu dal­ma­tin­skih kla­pa Omiš ko­ji ove go­di­ne sla­vi ju­bi­lar­nih 50 go­di­na dje­lo­va­nja. Po­la sto­lje­ća ra­da ne­dav­no je pros­la­vi­la i kla­pa Tro­gir, ko­ja je, kao jed­na od pr­vih for­mal­no us­tro­je­nih klap­skih vo­kal­nih ti­je­la os­no­va­nih u Dal­ma­ci­ji, 1964. po­če­la dje­lo­va­ti pod ne­for­mal­nim ime­nom Gru­pa Dal­ma­ti­ca. Pr­ve pro­be odr­ža­va­le su se u pros­to­ri­ja­ma KUD Ko­lo, ko­je bo­ga­te tra­di­ci­je tro­gir­skog zbor­skog pje­va­nja ga­ji od svog os­nut­ka 1919. go­di­ne. U go­di­na­ma ko­je su us­li­je­di­le, kla­pom su rav­na­li Jo­sip Ver­šić, Sil­vi­je Bom­bar­del­li, Ni­ko­laj Žli­čar, Ni­ko­la Bu­ble i dru­gi, a s po­zor­ni­ca su se ori­li gla­so­vi Vin­ka Co­ce, Zo­ra­na De­mi­ro­vi­ća Ču­či­ja, Du­je Co­ce, Ma­ri­ja Fra­ni­ća...

Gos­to­va­li na Expu

Au­to­ri­ma Iva­ni Ore­šić i To­ni­ju Koš­ći­ni “Kla­pa o’ mo­ga Tro­gi­ra” dru­gi je do­ku­men­tar­ni film ko­ji se ba­vi te­mom kul­tur­nih do­ba­ra pod za­šti­tom UNESCO-a. Nji­hov do­ku­men­ta­rac “Ču­va­ri­ce oku­sa” ko­ji pred­stav­lja hr­vat­sku pre­hra­nu nas­tao je u su­rad­nji s Hr­vat­skim ve­le­pos­lans­tvom u Ri­mu i rim­skim sve­uči­li­štem Tor Ver­ga­tom, a proš­le je go­di­ne pri­ka­zan i u služ­be­nom pro­gra­mu svjet­ske iz­lož­be EXPO u Mi­la­nu.

Kla­pa Tro­gir os­no­va­na je dav­ne 1964. go­di­ne kao Gru­pa Dal­ma­ti­ca

Iva­na Ore­šić Sa su­rad­ni­kom To­ni­jem Koš­ći­nom već je sni­mi­la film o hr­vat­skoj me­di­te­ran­skoj pre­hra­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.