Le­ona Pa­ra­min­ski sti­gla na go­diš­nji u Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

S pu­no ve­se­lja glu­mi­ca Le­ona Pa­ra­min­ski oba­vi­jes­ti­la je pri­ja­te­lje i obo­ža­va­te­lje pu­tem druš­tve­nih mre­ža da je sa su­pru­gom Ti­nom ko­nač­no doš­la na od­mor u Hr­vat­sku. Na­ime, zvi­jez­da se­ri­je “Bu­dva na pje­ni od mo­ra” zad­nje dvi­je go­di­ne ži­vi u San­ta Bar­ba­ri jer joj je su­prug ta­mo do­bio po­sao. Le­ona je ta­ko­đer od­lu­či­la oku­ša­ti pos­lov­nu sre­ću u Ame­ri­ci i već je ima­la ka­za­liš­ni de­bi u pred­sta­vi “De­ad Man’s Cell Pho­ne”. U do­mo­vi­ni će se Le­ona od­ma­ra­ti mje­sec da­na, dru­ži­ti s obi­te­lji i uži­va­ti u pr­šu­tu jer joj ja­ko ne­dos­ta­ju u SAD-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.