Ju­ven­tus je s Mar­kom Pja­com fa­vo­rit Li­ge pr­va­ka

Man­džu­kić ima pla­ću od 3,5 mi­li­ju­na eura, Pja­ca 1,2 mi­li­ju­na eura, dok se nji­hov su­igrač Hi­gu­ain u To­ri­nu iz­bo­rio za čak 7,7 mi­li­ju­na eura go­diš­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Sports - To­mis­lav Da­so­vić

Ju­ven­tus je me­đu naj­bo­ljih de­set europ­skih klu­bo­va po vi­si­ni go­diš­njih pri­ho­da, čak 323,9 mi­li­ju­na eura u pret­proš­loj se­zo­ni to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Naj­ve­ći kom­pli­ment no­vo­me Hr­va­tu u Ju­ven­tu­su dao je biv­ši tre­ner Sta­re da­me, da­nas tre­ner Bayer­na Car­lo An­ce­lot­ti. – Ju­ven­tus fa­vo­rit Li­ge pr­va­ka? Da, sva­ka­ko, s Pja­ni­ćem, Hi­gu­ainom i Pja­com Ju­ven­tus je u sku­pi­ni naj­bo­ljih. Uz nje­ga to su Re­al Ma­drid, Bayern, Man­c­hes­ter City, Bar­ce­lo­na, PSG i na kra­ju Atle­ti­co Ma­drid – ka­zao je An­ce­lot­ti, uvje­ren da će biv­ši Di­na­mov na­pa­dač da­ti Ju­ven­tu­so­voj igri no­vu di­men­zi­ju.

Uvi­jek sla­bi su­par­ni­ke

Man­džu­kić i Pja­ca, uz ra­za­ra­ča Hi­gu­aina; ni­ka­da još dvo­ji­ca hr­vat­skih na­pa­da­ča u ne­kom europ­skom gi­gan­tu ni­su ima­la ta­ko zna­čaj­ne po­zi­ci­je! Ka­kav pri­vi­le­gij, ali i ka­kav pri­ti­sak za dvo­ji­cu na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca, od ko­jih Ta­li­ja­ni oče­ku­ju ču­de­sa... Ko­li­ko je mo­ćan no­si­telj Di­na­mo­ve sku­pi­ne, go­vo­ri i po­da­tak da je Ju­ven­tus me­đu naj­bo­ljih de­set europ­skih klu­bo­va po vi­si­ni go­diš­njih pri­ho­da, čak 323,9 mi­li­ju­na eura u pret­proš­loj se­zo­ni. Tak­va fi­nan­cij­ska si­li­na omo­gu­ća­va mu da, pri­mje­ri­ce, Hi­gu­aina, ko­ji čak ni­je mi me­đu tri naj­bo­lja svjet­ska cen­tar­fo­ra, s la­ko­ćom do­ve­de za 94 mi­li­ju­na eura i pris­ta­ne na ga­učo­vu go­diš­nju pla­ću od čak 7,7 mi­li­ju­na eura. Ju­ven­tus, na­kon što je iz­gu­bio Pog­bu, po­put Di­na­ma u Hr­vat­skoj li­gi či­ni sve da bi os­la­bio su­par­ni­ke pa će osim Hi­gu­aina iz Na­po­li­ja spek­ta­ku­lar­no Ro­mi pre­ote­ti Mi­ra­le­ma Pja­ni­ća. Je­di­no što Ju­ve još ni­je us­pio ovo­ga lje­ta je uz­dr­ma­ti In­ter kup­njom Mar­ce­la Bro­zo­vi­ća. Da ne­ma prin­ci­pi­jel­nih, za­dr­tih Ki­ne­za na

Fer­nan­des je već za­bi­jao u LP-u, pro­tiv Ar­se­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.