Lju­tit sam, ja­ko sam že­lio da ide­mo da­lje

West Ha­mu Eu­ro­pa i ove se­zo­ne os­ta­la ne­dos­tiž­na, ali ima pos­la u Pre­mi­er­shi­pu

Vecernji list - Hrvatska - - Sports - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

Tru­di­li smo se ci­je­lu proš­lu se­zo­nu. Bi­li smo bli­zu, htje­li smo is­ku­si­ti to igra­nje u Eu­ro­pi, u ko­joj naš klub ne igra ta­ko čes­to, re­kao je Bi­lić Sla­ven Bi­lić ne­će po do­brom pam­ti­ti ru­munj­sku As­tru Gi­ur­giu. Na­kon što ga je proš­le se­zo­ne ko­šta­la ula­ska u na­tje­ca­nje po sku­pi­na­ma Eu­rop­ske li­ge jer je bi­la bo­lja u tre­ćem pret­ko­lu, ove se­zo­ne če­ki­ća­ri su iz­ba­če­ni u za­vr­š­nom ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja. Pr­vi su­sret u Ru­munj­skoj za­vr­šen je re­zul­ta­tom 1:1, da bi u Lon­do­nu gos­ti sla­vi­li po­bje­du 1:0 i uš­li u na­tje­ca­nje po sku­pi­na­ma. Bi­lić ih je ove go­di­ne do­če­kao s no­vom mom­ča­di, ali i na no­vom te­re­nu. Na Olim­pij­ski sta­di­on pos­lao je igra­če ko­je je u tom tre­nut­ku imao, s oz­lje­da­ma su se mu­či­li Payet, Car­roll, Lan­zi­ni i Ayew pa ni­su mo­gli kon­ku­ri­ra­ti za utak­mi­cu. No, ia­ko su Bi­li­će­vi deč­ki bi­li bo­lji i do­mi­ni­ra­li, u igri pro­tiv iz­a­bra­ni­ka Ma­ri­usa Şu­mu­dicăja ni­su us­pje­li iz­bo­ri­ti Eu­ro­pu. Sil­viu Lung bra­nio je sjaj­no, a o po­bjed­ni­ku je od­lu­čio Fi­li­pe Te­ixe­ira po­got­kom u 45. mi­nu­ti. Bi­lić je na­kon po­ra­za čes­ti­tao su­par­ni­ci­ma, ali ra­zo­ča­ra­nje ni­je mo­gao sa­kri­ti.

Htje­li smo igra­ti u Eu­ro­pi

– Čes­ti­tam su­par­ni­ci­ma na po­bje­di, zas­lu­ži­li su je. Pri­je utak­mi­ce raz­go­va­ra­li smo o to­me ko­li­ko nam je važ­na. Bio je to za nas fi­na- le u ko­jem smo tre­ba­li po­bi­je­di­ti da bi­smo iš­li da­lje, ra­zo­ča­ra­nje je ve­li­ko. Lju­tit sam i frus­tri­ran, ta je utak­mi­ca raz­log za­što smo se tru­di­li ci­je­lu proš­lu se­zo­nu. Bi­li smo bli­zu, htje­li smo is­ku­si­ti to igra­nje u Eu­ro­pi, u ko­joj naš klub ne igra ta­ko čes­to – re­kao je Bi­lić na­kon utak­mi­ce. Sta­tis­tič­ki je Sla­ve­no­va mom­čad bi­la bo­lja; ima­la je ve­ći pos­to­tak po­sje­do­va­nja lop­te, upu­ti­la je vi­še uda­ra­ca u ok­vir vra­ta (7) od As­tre (3), ko­joj je sa­mo je­dan u mre­ži West Ha­ma na kra­ju bio do­vo­ljan. Us­pr­kos sve­mu, po Bi­li­će­vim stan­dar­di­ma, igra­či se na te­re­nu baš i ni­su is­ka­za­li. – Ni­smo do­bro igra­li u pr­vom po­lu­vre­me­nu, ni­je bi­lo že­lje, na trav­nja­ku je prak­tič­ki bi­la dru­ga mom­čad, ali ni­sam iz­gu­bio vje­ru u igra­če na­kon jed­ne lo­še utak­mi­ce. Ne­dos­ta­ju nam važ­ni igra­či... Raz­miš­ljao sam da mo­ram iz­vr­ši­ti jed­nu ili dvi­je iz­mje­ne ili pro­mi­je­ni­ti sus­tav igre, ali ni­smo zbog to­ga iz­gu­bi­li, već ra­di na­či­na na ko­ji smo igra­li. Pro­ma­ši­li smo ne­ko­li­ko do­brih pri­li­ka, ali to ni­je bit­no jer smo lo­še igra­li. Sve smo ra­di­li in­di­vi­du­al­no i Ru­mu­nji su bi­li bo­lji. Pu­šta­li smo ih da igra­ju, ni­smo se kre­ta­li, bi­li smo spo­ri i još ni­smo is­ko­ris­ti­li ne­ke šan­se. Oni su za­bi­li iz kon­tre na­kon što smo mi vr­lo čud­no iz­gu­bi­li lop­tu – za­klju­čio je.

Su­tra pro­tiv Cityja

Na­kon što je san o Eu­ro­pi za­us­tav­ljen go­lom u 45. mi­nu­ti uz­vrat­ne utak­mi­ce, West Ham če­ka­ju utak­mi­ce en­gle­skog pr­vens­tva. I bez europ­skih dvo­bo­ja mat će pu­no pos­la u Pre­mi­er­shi­pu. Tre­ba nad­ma­ši­ti proš­lo­go­diš­nji pla­sman i uigra­ti no­ve igra­če. Na­kon pr­va dva ko­la, West Ham ima tri bo­da, po­bje­du nad Bo­ur­ne­mo­ut­hom (1:0) te po­raz od Chel­se­aja (2:1), a su­tra ga če­ka gos­to­va­nje na Eti­ha­du i pr­vens­tve­ni su­sret s Man­c­hes­ter Cityjem. Pr­vi put Sla­ven Bi­lić nad­me­tat će se s Jo­se­pom Gu­ar­di­olom.

Bi­lić na trav­njak ni­je mo­gao iz­ves­ti naj­bo­lju mom­čad, ali ni­je iz­gu­bio vje­ru u igra­če

Sla­ven Bi­lić ra­zo­ča­ran je na­pus­tio trav­njak na­kon po­ra­za od As­tre

Dar­ren Ran­dolph Vra­tar če­ki­ća­ra ni­je imao pu­no pos­la u igri pro­tiv As­tre, ali od tri lop­te ko­li­ko su gos­ti upu­ti­li u ok­vir vra­ta, jed­na je za­vr­ši­la u nje­go­voj mre­ži

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.