Aus­tral­ci Po­ke­mo­ne je­du, a Bel­gij­ci po­če­li “lo­vi­ti” knji­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Je­dan je res­to­ran u Syd­neyu od­lu­čio ka­pi­ta­li­zi­ra­ti “po­ke­mon­ma­ni­ju” pa je na me­ni sta­vio “po­ke­bur­ge­re”. S dru­ge stra­ne, Bel­gij­ci su od­lu­či­li mla­di­ma po­nu­di­ti dru­gu vr­stu lo­va, pa je rav­na­te­lji­ca jed­ne ško­le osmis­li­la apli­ka­ci­ju za “lov na knji­ge”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.