Ne­dje­lja 21. ko­lo­vo­za Da­nas je naj­o­pas­ni­ji Ud­bin ‘pod­mla­dak’

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Za­ci­je­lo ste se ne­kad u osob­nom is­kus­tvu ili iz pri­ča uvje­ri­li ka­ko i naj­ve­ći ga­do­vi u si­tu­aci­ji kad su lju­di ugro­že­ni – po­ža­rom, po­pla­vom ili kak­vom dru­gom ne­vo­ljom – zduš­no pri­ska­ču u po­moć, da­pa­če, pri to­me se že­le po­seb­no is­ka­za­ti. Pri­ja­telj mi je pri­čao – u jed­noj tak­voj ka­tas­tro­fi je­dan se­oski nit­kov ja­ko se upreg­nuo po­mo­ći čo­vje­ku ko­jeg je po­go­di­la ne­sre­ća i ko­je­mu je ina­če kao do­uš­nik na­pra­vio ve­li­ka zla. Nit­ko ga zbog dra­ma­tič­nos­ti zbi­va­nja u tom “čo­vje­ko­ljub­lju” ni­je spre­ča­vao. No i pos­li­je tak­vih “do­bro­čins­ta­va” nit­ko­vi os­ta­ju nit­ko­vi. Ta­ko je i s ulo­gom Ud­be u stva­ra­nju hr­vat­ske dr­ža­ve, o če­mu se u po­s­ljed­nje vri­je­me ja­ko pu­no pi­še. Sa­mos­tal­na Hr­vat­ska ni­po­što ni­je nas­ta­la nje­zi­nom vo­ljom ili po­li­tič­kim opre­dje­lje­njem, što­vi­še, po­la sto­lje­ća Ud­ba je bi­la naj­go­ri ne­pri­ja­telj i rev­ni pro­go­ni­telj te ide­je. Mno­gi ko­mu­nis­ti i ud­ba­ši – Ra­čan i druš­tvo, za­tim Per­ko­vić, Mus­tač, Ma­no­lić... – pri­la­go­di­li su se no­vom sta­nju ne za­to što su sa­mos­tal­nu Hr­vat- sku že­lje­li, ne­go su se spa­ša­va­li od ru­ke prav­de ko­ja ih je tre­ba­la sti­ći i nas­to­ja­li su za­dr­ža­ti što vi­še mo­ći. No oni od­la­ze, ali opas­ni su nji­ho­vi po­tom­ci i “pod­mla­dak” na če­lu s Mi­la­no­vi­ćem ko­ji do­no­si “lex Per­ko­vić”. Ni­je slu­čaj­no što je upra­vo on re­kao da je Hr­vat­ska slu­čaj­na dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.