Mi­la­no­vić se mo­ra is­pri­ča­ti za “ša­ku ja­da”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - MARKO PRPIĆ/ PIXSELL (T. Kras­nec)

Pu­po­vac: Ja sam dav­no re­kao “ne” jed­noj po­li­ti­ci ko­ja je do­la­zi­la sa sr­p­ske stra­ne i ni­sam mi­je­njao po­zi­ci­ju Mi­la­no­vić je nas­ta­vio bi­ti ne­ugo­dan i u SMS po­ru­ka­ma, tvr­di Pu­po­vac. O po­ru­ka­ma ne že­li go­vo­ri­ti jer “ne­ka mje­ra mo­ra pos­to­ja­ti” Is­to­ga da­na kad je oš­tro kri­ti­zi­rao pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća zbog nje­go­vih kon­tro­verz­nih iz­ja­va na za­tvo­re­nom sas­tan­ku s hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma, pot­pred­sjed­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac bio je u ko­mu­ni­ka­ci­ji s Mi­la­no­vi­ćem, i to, ka­ko doz­na­je­mo, ne u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru, ne­go pu­tem SMS po­ru­ka, no ju­čer Pu­po­vac ni­je že­lio ot­kri­va­ti što mu je to Mi­la­no­vić re­kao. – Bo­lje da o to­me ne go­vo­rim – zna­ko­vi­to je po­ru­čio Pu­po­vac. – Ne­ka mje­ra mo­ra pos­to­ja­ti – do­dao je os­tav­lja­ju­ći do­jam da je Mi­la­no­vić bio pre­ma nje­mu oštar i da bi pre­pri­ča­va­nje Mi­la­no­vi­će­vih po­ru­ka po­ja­ča­lo do­jam ne­pri­mje­re­nos­ti nje­go­ve ko­mu­ni­ka­ci­je. Pu­po­vac oče­ku­je da se Mi­la­no­vić is­pri­ča za svo­je iz­ja­ve kao što su “ša­ka ja­da” na ra­čun Sr­ba i Sr­bi­je ili “big shit” na ra­čun Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Te su iz­ja­ve iz­re­če­ne na taj­no sni­ma­nom za­tvo­re­nom sas­tan­ku s bra­ni­te­lji­ma po­čet­kom ovog tjed­na. – To što je uči­nio Mi­la­no­vić ni­je nas pri­bli­ži­lo, ne­go uda­lji­lo, ali zbog to­ga ne mo­ra is­pa­šta­ti ni ci­je­la stran­ka ni ci­je­la ko­ali­ci­ja. Je­dan član, ma­kar bio i pred­sjed­nik, ne mo­že odre­đi­va­ti kak­vi će bi­ti od­no­si stra­na­ka. Oče­ku­je­mo ono što bi svat­ko na­pra­vio: da na­ro­di­ma ko­je je po­vri­je­dio upu­ti po­ru­ke u ko­ji­ma će po­ka­za­ti svi­jest da ih je po­vri­je­dio i da po­ka­že neo­p­hod­nu po­li­tič­ku kul­tu­ru – re­kao je Pu­po­vac ju­čer za N1. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, u pre­kju­če­raš­njoj ko­mu­ni­ka­ci­ji s Pu­pov­cem Mi­la­no­vić ne sa­mo da ni­je po­ka­zao tak­vu na­mje­ru, ne­go je nas­ta­vio bi­ti pri­vat­no ne­ugo­dan, što je upra­vo raz­log zbog Zo­ran Mi­la­no­vić, sma­tra Pu­po­vac, pri­dru­žu­je se “oni­ma ko­ji lo­že va­tru ver­bal­nog ra­ta” ko­jeg Pu­po­vac ne že­li ot­kri­va­ti sa­dr­žaj te ko­mu­ni­ka­ci­je. – Ne že­lim go­vo­ri­ti o ono­me što ne bi do­pri­ni­je­lo smi­ri­va­nju od­no­sa i što bi sa­mo do­dat­no mo­glo po­ja­ča­ti ten­zi­je i za­pra­vo po­ka­za­ti da je stvar mno­go oz­bilj­ni­ja ne­go što se či­ni – re­kao je Pu­po­vac. Do­dao je ka­ko se Mi­la­no­vić, kao po­li­ti­čar ko­ji zbog pret­hod­nog pre­mi­jer­skog is­kus­tva spa­da u ka­te­go­ri­ju dr­žav­ni­ka, iz­re­če­nim iz­ja­va­ma pri­dru­žu­je “oni­ma ko­ji lo­že va­tru ver­bal­nog ra­ta”. Mi­lo­rad Pu­po­vac čes­to je u jav­nos­ti kri­ti­zi­ran ar­gu­men­tom da se ni­kad od nje­ga ni­su ču­le ta­ko oš­tre kri­ti­ke na ra­čun pre­mi­je­ra Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća ili pred­sjed­ni­ka To­mis­la­va Ni­ko­li­ća kao što su se sa­da ču­le kri­ti­ke na ra­čun Mi­la­no­vi­ća. No, Pu­po­vac na to krat­ko od­go­va­ra: – Ja sam dav­no re­kao “ne” jed­noj po­li­ti­ci ko­ja je do­la­zi­la sa sr­p­ske stra­ne i ni­sam mi­je­njao svo­ju po­zi­ci­ju – ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.